Vägledning

Vägledning om fluorerade växthusgaser

Läckagekontroll, nya gränsvärden

Vägledning om gränsvärden för periodisk läckagekontroll för utrustning som innehåller fluorerade växthusgaser.

[introduktion]

Sidan vänder sig till

dig som arbetar på tillsynsmyndighet eller är verksamhetsutövare, operatör, arbetar med service och underhåll, tillverkare, importör eller exportör. 

Bra att veta

[saknas]

§

Lagstiftning

Nedan finns länkar till aktuella lagstiftningar, samt till det underlag som Naturvårdsverket lämnat till regeringen i samband med EU:s nya f-gasförordning. 

EU:s nya f-gasförordning 517/2014

Den svenska förordningen (2016:1128)   

Översyn av svensk lagstiftning med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och upphävande av förordning (EG) 842/2006 (pdf) 

Den nya f-gasförordningen är en omarbetning av Europaparlamentets förordning (EG) 842/2006 om vissa fluorerande växthusgaser. Då den nya f-gasförordningen 517/2014 trädde i kraft, upphävdes den tidigare 842/2006. 

Nya gränsvärden för periodisk läckagekontroll, CO2e

Genom EUs förordning 517/2014 införs nya gränsvärden för periodisk läckagekontroll, koldioxidekvivalenter, CO2e.  

Vad är GWP-faktor och koldioxidekvivalenter, CO2e?

I samband med klimatfrågor talar man ofta om GWP-faktorn, Global Warming Potential, för en växthusgas. GWP-faktorn anger hur mycket ett kilo av en växthusgas påverkar klimatet i jämförelse med ett kilo koldioxid. Som jämförelse kan nämnas att GWP-faktorn för kolidoxid är ett (1) medan F-gasernas GWP-faktorer varierar.

Koldioxidekvivalenter, CO2e, är ett sätt att ange hur stor växthuseffekt ett utsläpp av en gas har i jämförelse med utsläpp av samma mängd koldioxid (CO2). Genom att uttrycka växthusgasutsläpp i koldioxidekvivalenter kan man enkelt jämföra enskilda gasers bidrag till växthuseffekten. Omräkningen sker genom att man multiplicerar utsläppet (kg) av en växthusgas med gasens GWP-faktor.

I bilaga I och II till förordning 517/2014 finns tabeller med värden för GWP. I bilaga IV finns en metod för att beräkna GWP-faktorn för en blandning. EU-kommissionen har också tagit fram ett hjälpverktyg för omräkning av gaser (från kg till CO2e). Se nedan.

Vilka intervall gäller nu för den periodiska läckagekontrollen?

Den 1 januari 2015 trädde den nya f-gasförordningen ikraft. Ett av de områden som påverkas direkt är läckagekontrollsintervallen av köldmediesystem. Dessa ändras från att vara baserade på kilo till att baseras på CO2e. Det vill säga gränserna 3, 30, 300 kilo ersätts av 5, 50, 500 ton CO2e där 5 ton medför läcksökning minst var tolfte månad, 50 ton minst var sjätte och 500 ton minst var tredje månad.

Utöver det gäller att system med 500 ton CO2e eller mer måste utrustas med ett fast monterat läckagevarningssystem. När det finns läckagevarningssystem monterat får läckagekontrollsintervallet dubblas från tre till sex månader. Denna dubblering av intervallet gäller även för system med mindre fyllnadsmängd (från 12 till 24 mån för 5–50 ton CO2e och från 6 till 12 mån för 50–500 ton CO2e). 

System som är hermetiskt slutna och är märkta som sådana och innehåller mindre än tio ton CO2e är undantagna från krav på läckagekontroll helt. 

Exempel på förändringar

Utrustning med tre kilo eller mer men mindre än fem ton CO2e (t.ex. R134a) fråntas kravet på periodisk läckagekontroll från och med den 1 januari 2015. Dock ska årsrapportering ske som vanligt för 2014.

Utrustning med mindre än tre kilo men mer än fem ton CO2e (t.ex. R404A) får från och med den 1 januari 2017 krav på periodisk läckagekontroll.

För utrustning med motsvarande 50 ton CO2e eller mer kan perioden mellan läckagekontrollerna förändras från den 1 januari 2015. I till exempel ett system med 20 kg R404A, där läckagevarningssystem saknas, förändras periodiciteten från tolv månader till sex månader.

Tabellöversikt för några vanliga F-gaser

Tabellen nedan visar översiktligt vilka gränser som gäller i CO2e samt motsvarande mängd av några av de vanligast förekommande F-gaserna.

Maximalt intervall mellan läckagekontroller

CO2 (ton)

HFC 23 (kg)

HFC 227ea (kg)

HFC 404A (kg)

HFC 410a (kg)

 

HFC 134a (kg)

1 år

5

0,3

1,6

1,3

2,4

3,5

6 mån

50

3,4

15,5

13

24

35

3 mån

500

34

155

127

240

350

Kan den nya förordningen resultera i att en utrustning som tidigare inte omfattats, nu kommer att omfattas? 

Ja. Till exempel utrustning som innehåller under tre kilo köldmedier, men vid omräkning till det nya systemet ger ett värde på över fem ton CO2e. Utrustningen omfattas då av de krav som ställs i EU:s förordning 517/2014. 

Kan den nya lagstiftningen resultera i att en utrustning som tidigare omfattades, nu inte gör det?

Ja. En utrustning som innehåller över tre kilo köldmedier men som vid omräkning till det nya systemet ger ett värde på under fem ton CO2e. Den ska då inte längre omfattas av till exempel läckagekontroller. 

Så här räknar man ut CO2e

CO2e räknas ut genom att man multiplicerar mängden F-gas (i kg) med gasens GWP-faktor.

Exempel:

I en kylutrustning finns 10 kg HFC-404a och GWP-faktorn för gasen är 3922.

Mängd (kg) 10 x 3922 = 39 220 kg = 39,22 ton CO2e

I bilaga IV i EU-förordning 517/2014 anges metoden för att beräkna den totala GWP-faktorn för blandningar samt exempel.

Hjälpverktyg
  • EU-kommissionen har också tagit fram ett hjälpverktyg för att räkna om F-gaser från kg till CO2e.

Mer information