Vägledning

Kvalitetsmanualen – att söka statlig finansiering

Kvalitetsmanual för användning och hantering av statlig finansiering till avhjälpande av föroreningsskador.

Sidan vänder sig främst till

Kommuner, länsstyrelser, verksamhetsutövare och fastighetsägare som har ett efterbehandlingsansvar eller är en part i ett efterbehandlingsprojekt, exploatörer samt konsulter och entreprenörer inom efterbehandling.

Miljöbalkens kapitel 10 handlar om förorenade områden. Regeringen har beslutat om fem förordningar på området. Följande författningar har regeringen utfärdat med stöd av miljöbalken:

Förordning (2007:667) om allvarliga miljöskador (riksdagen.se)

Förordning (1998:930) om miljöriskområden (riksdagen.se)

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (riksdagen.se)

Förordning (2004:100) om statsbidrag för avhjälpande av föroreningsskador (riksdagen.se)

Förordning (2022:98) om statligt stöd till åtgärder för efterbehandling av föroreningsskador (riksdagen.se)

Förordning (2004:100) om avhjälpande av föroreningsskador och statligt stöd för sådant avhjälpande ersattes den 8 mars 2022 av förordning (2004:100) om statsbidrag för avhjälpande av föroreningsskador samt förordning (2022:98) om statligt stöd till åtgärder för efterbehandling av föroreningsskador.

Krav på miljöprestanda vid efterbehandlingsåtgärder

Efterbehandlingsåtgärder som finansieras av statsbidrag eller statligt stöd ska genomföras utifrån generella krav på miljöprestanda som utarbetats av Stockholm, Göteborg och Malmö tillsammans med Trafikverket.

Kvalitetsmanualen, utgåva 15

Kvalitetsmanualen är ett levande dokument som uppdateras kontinuerligt. I utgåva 15 av kvalitetsmanualen har Naturvårdsverket genomfört vad som sannolikt är den största revisionen hittills av kvalitetsmanualen och därför innehåller denna utgåva betydande förändringar jämfört med tidigare utgåvor. 

Den enskilt största förändringen i denna utgåva är den anpassning av systemet för statligt finansierad efterbehandling som följer av ikraftträdandet av den nya förordningen (2022:98) om statligt stöd till åtgärder för efterbehandling av föroreningsskador. Därtill har också förordningen (2004:100) om statsbidrag för avhjälpande av föroreningsskador genomgått ett antal viktiga förändringar vilket har föranlett ytterligare anpassning av vårt sätt att vägleda om bidragsfinansierad efterbehandling samt vår handläggning av dessa ärenden.

Därutöver är denna vägledning i grunden omarbetad med en ny disposition som vi hoppas ska göra vägledningen mer lättillgänglig och tydlig. Även nya kapitel och avsnitt har tillkommit i denna utgåva. I och med att systemet för statligt finansierad efterbehandling nu regleras av två förordningar istället för bara en, har nära nog all text i kvalitetsmanualen justerats utifrån dessa nya förutsättningar.

Då länsstyrelserna är beslutande myndighet i ärenden där den nya stödförordningen är tillämplig, kommer därför också länsstyrelserna att ansvara för viss vägledning om stödförordningen. I kvalitetsmanualen finns därför hänvisning till relevant vägledningsmaterial som tagits fram av länsstyrelserna.

Avhjälpande av föroreningsskador, kvalitetsmanual. Utgåva 15 - 2022 (pdf 2,4 MB)

Statlig finansiering för åtgärd av förorenad mark inför bostadsbyggande, Bilaga A (pdf 120 kB)

Ansökan om omfördelning av bidrag (Word 51 kB)

Wordmall för nyckeltal ekonomi och miljö, bidragsfinansierade projekt (docx 37 kB)

Instruktion för länsstyrelsens ansökan om statsbidrag för utredningar 2023-2024 (pdf 290 kB)

Wordmall för länsstyrelsens ansökan om statsbidrag för utredningar 2023-2024 (Word 50 kB)

Bilaga 2. Vad som ska ingå i länsstyrelsens ansökan om medel till statligt stöd (Word 66 kb)

Bilaga 4. Vad som ska ingå i länsstyrelsens ansökan om statsbidrag till åtgärdsförberedelser och åtgärder (Word 47 kB)

Bilaga 5. Instruktion för huvudmannens slutrapport av åtgärdsobjekt  (Word 68 kB)

Bilaga 6. Instruktion för länsstyrelsens slutredovisning av åtgärdsobjekt  (Word 65 kB)

Projekt som fått beslut innan den 29 juni 2022 och redan har påbörjat sina slutredovisningar måste inte använda de nya mallarna men vi skulle uppskatta om ni gör det.

Gamla nyckeltalsmallarna till slutredovisning (xls 64 kB)

Målet om en giftfri miljö

Att förorenade områden ska vara åtgärdade ingår i miljökvalitetsmålet Giftfri miljö. Naturvårdsverkets bedömning är att för att det ska lyckas behöver arbetstakten öka. I förlängningen bidrar arbetet med förorenade områden även till att uppnå fler av miljökvalitetsmålen.

Långsiktighet är viktigt när det gäller föroreningar

När man bedömer miljö- och hälsorisker vid förorenade områden är det viktigt att ha både ett kort och ett långt tidsperspektiv. Med ett långt tidsperspektiv menas i de här sammanhangen mellan 100—1000 år. Vad kan hända om vissa föroreningar lämnas kvar? Hur långsiktiga är de åtgärder man tänker göra? Hur kan markanvändningen tänkas förändras i framtiden? Det är viktigt att veta vad som finns i marken när man planerar för hur den ska användas. Det som är parkering i dag kanske ska bli en lekplats i morgon.

Föroreningar sprids till vattnet

I Sverige har vi ett relativt opåverkat yt- och grundvatten. Det är ovanligt i ett internationellt perspektiv, och en stor tillgång för landet. Men miljögifter från förorenade områden kan sprida sig. Att minska och förebygga den kemiska påverkan på vattnet är därför ett viktigt skäl för arbetet med efterbehandling av förorenade områden. Det som är en outnyttjad resurs idag kanske ska användas som dricksvatten i framtiden.

Att inte vattnet förorenas är viktigt även för alla arter som lever i sjöar, vattendrag och hav. När föroreningar har hamnat i vattendrag kan de spridas både snabbt och långt, och påverka ekosystem inom stora områden.

Förorenade områden är bara en av många källor till farliga ämnen

Människor utsätts för föroreningar på många sätt. Några exempel är via luften, maten, olika produkter och arbetsmiljön. Det finns gränsvärden för hur stor dos av olika ämnen en människa kan utsättas för utan att risken anses oacceptabel. När vi bedömer risker för människor från förorenade områden är utgångspunkten att ämnen från det förorenade områden inte ska täcka in hela den dosen.

Frågor och svar

Här är några vanliga frågor och svar som kopplar till statligt finansierad efterbehandling av förorenade områden sammanställda. Tillsammans med informationen i kvalitetsmanualen ger detta ett stöd i möjligheten till att söka statlig finansiering.  

Det är svårt att fullt ut vägleda om detta men vi anser ändå att vår vägledning i kvalitetsmanualen bör utgöra ett bra stöd. För ytterligare vägledning om statsstöd kan kommuner och regioner vända sig till Upphandlingsmyndigheten. Om det inte är helt tydligt huruvida ett projekt kan söka bidrag eller ej, bör projektet alltid hanteras som ett statsstödsärende.

Dessa ärenden anses i praktiken alltid utgöra ett statsstöd då det underliggande syftet med dessa projekt alltid har uppenbara ekonomiska incitament. I de fall det är nödvändigt för projektet att söka statlig finansiering av åtgärdsförberedelser/projektering kan dessa delar finansieras av statsbidrag enligt bidragsförordningen (2004:100).

För de ärenden där Naturvårdsverket redan beslutat om åtgärdsbidrag kommer dessa ärenden att kunna slutföras på samma sätt som tidigare. I de fall där något beslut ännu inte fattats och där åtgärden riskerar att utgöra ett statligt stöd, kommer ärendet att överlämnas till länsstyrelsen för fortsatt handläggning.

Naturvårdverkets roll

Naturvårdsverket har i uppdrag att samordna den statligt finansierade efterbehandlingen av förorenade områden, i enlighet med Naturvårdsverkets instruktion. Naturvårdsverket fördelar det statliga stödet till olika avhjälpandeåtgärder utifrån en nationell prioritering. Fördelningen är också styrd av behoven på lokal och regional nivå. Inriktningen på det statligt finansierade arbetet med förorenade områden kan variera mellan åren. Möjligheten till fördelning av statligt bidrag och stöd är också beroende av regeringens varierande anslag till området.