Tillsynsvägledning

Buller på skolgård

Stöd vid tillsyn av barns utomhusmiljö vid skolor, förskolor och fritidshem när det gäller buller från vägar, spårtrafik och industrier.

Miljöbalkens hänsynsregler ska ligga till grund för bedömningen i varje enskilt fall och utifrån den fastställer beslutsmyndigheten ett lämpligt värde.

Som hjälp vid bedömning finns riktvärden och vägledningar framtagna. Målet är att uppnå en god ljudmiljö och att ytorna på skolgården kan användas utifrån tänkt användningsområde.

Den här vägledningen vänder sig till 

Till dig som arbetar med tillsyn på en tillsynsmyndighet och besvarar remisser, handlägger anmälningar och bedriver tillsyn.

Bra att veta

Riktvärden för buller på skolgård hanteras i två vägledningar beroende på om det är buller från väg- och spårtrafik eller buller från industri.

Vägledning och riktvärden

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av riktvärdena ur vägledningen. Vi hänvisar till vägledningen för fördjupning.

Riktvärden för buller på skolgård hanteras i två vägledningar.

Vägledning och riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik (pdf 103 kB)

Handbok: Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller

Miljöbalkens hänsynsregler ska ligga till grund för bedömningen i varje enskilt fall och utifrån den fastställer beslutsmyndigheten ett lämpligt värde. Som hjälp vid bedömning finns riktvärden och vägledningar framtagna. 

Riktvärdena är avsedda som utgångspunkt och vägledning för den bedömning enligt miljöbalkens hänsynsregler som ska göras i varje enskilt fall. Dessa riktvärden bör klaras så att ljudmiljön inte blir sämre än vad riktvärdena ger uttryck för. Målet är att uppnå en god ljudmiljö.

I vägledningen från väg- och spårtrafik har vi skilt mellan ny och äldre skolgård. Med ny skolgård avses skolgårdar vid skolor, förskolor eller fritidshem som tas i drift eller inkommer som remiss eller anmälan till tillsynsmyndigheten efter det att denna vägledning publicerats, september 2017.

Del av skolgård

Ekvivalent ljudnivå för dygn (dBA)

Maximal ljudnivå   (dBA, Fast)

De delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet

50

70

Övriga vistelseytor inom skolgården

55

70I

Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård 

I) Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07-18).

Riktvärdena för ny skolgård utgör en utgångspunkt för bedömning av bullersituationen på skolgårdar då tillsynsmyndigheten besvarar remitterade planer och bygglov för nya skolor, förskolor och fritidshem samt vid handläggning av anmälan enligt 38 §, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

På ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor. Dessa nivåer motsvarar de nivåer som enligt 3 § i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör underskridas på en uteplats vid nya bostadsbyggnader för att förebygga olägenhet för människors hälsa. En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården har högst 55 dBA som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dBA överskrids maximalt 5 ggr per genomsnittlig maxtimme under den tid som skolgården nyttjas.

Del av skolgård

Ekvivalent ljudnivå för dygn (dBA)

Maximal ljudnivå     (dBA, Fast)

De delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet

55

70I

Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på äldre skolgård 

I) Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolan eller förskolan nyttjas (exempelvis 07-18). 

Riktvärdena för äldre skolgård utgör underlag för bedömning av bullersituationen vid tillsyn över befintliga skolors, förskolors och fritidshems gårdar. 

Nivåerna i tabellen nedan gäller buller från industri och avser immissionsvärden vid förskolor och skolor. De gäller utomhus vid fasad och andra ytor för utevistelse.

För förskolor och skolor bör nivåerna tillämpas för de tidpunkter då lokalerna används. På skol- och förskolgårdar avser nivåerna de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet.

 

Leq dag 
(06-18)

Leq kväll
(18-22)

Leq natt
(22-06)

Leq lördag, söndag och helgdag (06-18)

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid skolor och förskolor

50 dBA

45 dBA

40 dBA

45 dBA

Riktvärden för buller från industri på skolgård 
Utöver detta gäller:
  • Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen. 
  • Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA.
  • I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.

Tillsynsnytt

Nyhetsbrevet Tillsynsnytt är ett forum för information, idéer och erfarenhets­utbyte och riktar sig till dig som arbetar med tillämpning av miljölagstiftningens bestämmelser.

Kort beskrivning av lagstiftningen

Bakgrund

Vägledningen är framtagen i samråd med Folkhälsomyndigheten. Remiss har genomförts under år 2017 med berörda centrala myndigheter, SKL, Länsstyrelsen Östergötland samt ett antal kommunala tillsynsmyndigheter. Därutöver har några ytterligare instanser kommit med synpunkter på remissversionen.

Vägledningen publicerades i september 2017.