Tillsynsvägledning

Buller på skolgård

En flicka som hoppar studsmatta

Stöd vid tillsyn av barns utomhusmiljö vid skolor, förskolor och fritidshem när det gäller buller från vägar, spårtrafik och industrier.

Miljöbalkens hänsynsregler ska ligga till grund för bedömningen i varje enskilt fall och utifrån den fastställer beslutsmyndigheten ett lämpligt värde.

Som hjälp vid bedömning finns riktvärden och vägledningar framtagna. Målet är att uppnå en god ljudmiljö och att ytorna på skolgården kan användas utifrån tänkt användningsområde.

Den här vägledningen vänder sig till 

Till dig som arbetar med tillsyn på en tillsynsmyndighet och besvarar remisser, handlägger anmälningar och bedriver tillsyn.

Bra att veta

Riktvärden för buller på skolgård hanteras i två vägledningar beroende på om det är buller från väg- och spårtrafik eller buller från industri.

Vägledning och riktvärden

I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av riktvärdena ur vägledningen. Vi hänvisar till vägledningen för fördjupning.

Riktvärden för buller på skolgård hanteras i två vägledningar.

Vägledning och riktvärden för buller på skolgård från väg- och spårtrafik (pdf 103 kB)

Handbok: Vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller

Miljöbalkens hänsynsregler ska ligga till grund för bedömningen i varje enskilt fall och utifrån den fastställer beslutsmyndigheten ett lämpligt värde. Som hjälp vid bedömning finns riktvärden och vägledningar framtagna. 

Riktvärdena är avsedda som utgångspunkt och vägledning för den bedömning enligt miljöbalkens hänsynsregler som ska göras i varje enskilt fall. Dessa riktvärden bör klaras så att ljudmiljön inte blir sämre än vad riktvärdena ger uttryck för. Målet är att uppnå en god ljudmiljö.

I vägledningen från väg- och spårtrafik har vi skilt mellan ny och äldre skolgård. Med ny skolgård avses skolgårdar vid skolor, förskolor eller fritidshem som tas i drift eller inkommer som remiss eller anmälan till tillsynsmyndigheten efter det att denna vägledning publicerats, september 2017.

Del av skolgård

Ekvivalent ljudnivå för dygn (dBA)

Maximal ljudnivå   (dBA, Fast)

De delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet

50

70

Övriga vistelseytor inom skolgården

55

70I

Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård 

I) Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolgården nyttjas (exempelvis 07-18).

Riktvärdena för ny skolgård utgör en utgångspunkt för bedömning av bullersituationen på skolgårdar då tillsynsmyndigheten besvarar remitterade planer och bygglov för nya skolor, förskolor och fritidshem samt vid handläggning av anmälan enligt 38 §, förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

På ny skolas skolgård som exponeras för buller från väg- eller spårtrafik bör den ekvivalenta bullernivån 50 dBA, räknat som årsmedeldygn, underskridas på delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet. Vidare bör den maximala nivån 70 dBA underskridas på dessa ytor. Dessa nivåer motsvarar de nivåer som enligt 3 § i förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör underskridas på en uteplats vid nya bostadsbyggnader för att förebygga olägenhet för människors hälsa. En målsättning kan vara att övriga vistelseytor inom skolgården har högst 55 dBA som ekvivalent nivå samt att den maximala nivån 70 dBA överskrids maximalt 5 ggr per genomsnittlig maxtimme under den tid som skolgården nyttjas.

Del av skolgård

Ekvivalent ljudnivå för dygn (dBA)

Maximal ljudnivå     (dBA, Fast)

De delar av gården som är avsedda för lek, vila och pedagogisk verksamhet

55

70I

Riktvärden för buller från väg- och spårtrafik på äldre skolgård 

I) Nivån bör inte överskridas mer än 5 ggr per maxtimme under ett årsmedeldygn, under den tid då skolan eller förskolan nyttjas (exempelvis 07-18). 

Riktvärdena för äldre skolgård utgör underlag för bedömning av bullersituationen vid tillsyn över befintliga skolors, förskolors och fritidshems gårdar. 

Nivåerna i tabellen nedan gäller buller från industri och avser immissionsvärden vid förskolor och skolor. De gäller utomhus vid fasad och andra ytor för utevistelse.

För förskolor och skolor bör nivåerna tillämpas för de tidpunkter då lokalerna används. På skol- och förskolgårdar avser nivåerna de delar av gården som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk verksamhet.

 

Leq dag 
(06-18)

Leq kväll
(18-22)

Leq natt
(22-06)

Leq lördag, söndag och helgdag (06-18)

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid skolor och förskolor

50 dBA

45 dBA

40 dBA

45 dBA

Riktvärden för buller från industri på skolgård 

Utöver detta gäller:

  • Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen. 
  • Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot och liknande eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter bör värdena i tabell 1 sänkas med 5 dBA.
  • I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser.

Tillsynsnytt

Nyhetsbrevet Tillsynsnytt är ett forum för information, idéer och erfarenhets­utbyte och riktar sig till dig som arbetar med tillämpning av miljölagstiftningens bestämmelser.

Kort beskrivning av lagstiftningen

Om buller kan orsaka olägenhet för människors hälsa ska den som bedriver den bullrande verksamheten vidta de skyddsåtgärder som behövs. Definitionen av vad som räknas som olägenhet för människors hälsa finns i 9 kap. 3 § miljöbalken och där anges att det ska röra sig om en störning som enligt en medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. 

2 kap. 3 § miljöbalken

9 kap. 3 § miljöbalken

Olägenhet i bostäder och andra byggnader

9 kap. 9 § miljöbalken ställer krav på att bostäder och lokaler för allmänna ändamål inte ska ge upphov till olägenhet för människors hälsa. 

33-34 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anger att bostäder och byggnader för att hindra att olägenhet för människors hälsa uppkommer ska ge skydd mot buller. 

9 kap. 9 § miljöbalken

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Folkhälsomyndigheten har vägledning reglerna om hälsoskydd:

Särskilda regler om hälsoskydd enligt 9 kap. miljöbalken — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Kunskapskravet innebär att alla som planerar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot olägenhet.

För den som bedriver en verksamhet som bullrar gäller det därför att veta hur mycket verksamheten bullrar och vilka åtgärder som kan vidtas för att minska bullret. Den som bedriver en verksamhet har även ett ansvar att fortlöpande kontrollera bullret från sin verksamhet och ha rutiner för att undvika onödigt buller.

En tillsynsmyndighet får även förelägga en verksamhetsutövare att ta fram de utredningar och underlag om buller från verksamheten som behövs för tillsynen. 

2 kap. 2 § miljöbalken 

26 kap. 19, 21 och 22 §§ miljöbalken

Det är den som planerar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som ska visa att man följer miljöbalkens regler, exempelvis att buller från verksamheten inte orsakar olägenhet för människors hälsa genom buller. 

2 kap. 1 § miljöbalken

Alla som planerar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska vidta försiktighetsmått, skyddsåtgärder och begränsningar som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att buller från verksamheten medför olägenhet för människors hälsa. Det följer av försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken.

Försiktighetsprincipen innebär att det räcker med att det finns en risk för olägenhet för människors hälsa för att det ska krävas åtgärder eller försiktighetsmått. Tillsynsmyndigheten kan ställa krav på skyddsåtgärder eller begränsningar om det konstateras att buller från en verksamhet utgör olägenhet för människors hälsa.

2 kap. 3 § miljöbalken

26 kap. 9 § miljöbalken

De allmänna hänsynsreglerna innebär att all verksamhet och alla åtgärder som kan påverka hälsa eller miljön ska bedrivas på ett sådant sätt att man förebygger eller begränsar olägenheterna eller risk för olägenheter.

Hänsynsreglerna måste dock tillämpas så att inte orimliga krav ställs med hänsyn till den nytta som åtgärder och försiktighetsmått ger för miljön och människors hälsa, i förhållande till de kostnader som de innebär för den som bedriver en verksamhet.

Miljöbalk 2 kap. 7 § 

Naturvårdsverket vägledning om 2 kap. miljöbalken, hänsynsreglerna

För bostäder som är planlagda eller lovgivna efter den 2 januari 2015 ska det finnas beräkningar av omgivningsbuller. Tillsynsmyndigheten kan inte ställa krav på den som har en bullrande verksamhet att vidta skyddsåtgärder för att begränsa bullret vid nya bostäder om inte de faktiska bullernivåerna ligger över de beräknade värdena. Det beror på att det sedan 2015 finns en samordning av hur omgivningsbuller hanteras vid planering och byggande av bostäder enligt plan- och bygglagen (2010:900) och vid tillsyn enligt miljöbalken.

För bostäder som är planlagda eller lovgivna efter den 2 januari 2015 ska det därför finnas beräkningar av omgivningsbuller i beskrivningen till detaljplanen eller bygglovshandlingarna. Till omgivningsbuller räknas buller från flygplatser, industriell verksamhet, spårtrafik och vägar. 

26 kap. 9 a § miljöbalken

29 kap. 4 § miljöbalken

4 kap. 33 a § plan- och bygglagen

9 kap. 40 § plan- och bygglagen

I förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, den s.k. trafikbullerförordningen, finns riktvärden för vilka bullernivåer som kan godtas vid planläggning och prövning av bygglov och förhandsbesked enligt plan- och bygglagen. Riktvärdena gäller utomhus vid fasad och innehåller undantag som innebär att riktvärdena får överskridas om minst hälften av bostadsrummen är vända mot en tystare sida. Trafikbullerförordningens regler om buller från flygplatser ska även tillämpas vid tillståndsprövning enligt miljöbalken för flygplatsen.  

Trafikbullerförordningen

Bakgrund

Vägledningen är framtagen i samråd med Folkhälsomyndigheten. Remiss har genomförts under år 2017 med berörda centrala myndigheter, SKL, Länsstyrelsen Östergötland samt ett antal kommunala tillsynsmyndigheter. Därutöver har några ytterligare instanser kommit med synpunkter på remissversionen.

Vägledningen publicerades i september 2017.