Vägledning

Vägledning om avfallskvarnar för matavfall

Här vägleder vi om för- och nackdelar med avfallskvarnar.

Sidan vänder sig till

Fastighetsägare och kommuner som överväger att installera matavfallskvarnar i ett område samt miljö- och planeringskontor på kommunerna när de ska dra upp strategier för avlopps- och avfallshanteringen i kommunerna.

§

Lagstiftning

Följande lagrum är tillämpliga för matsvinn och matavfall:

Avfallsförordningen (2020:614)

Miljöbalken (1998:808)

EU-direktiv om förebyggande avfallsprogram

Enligt avfallsdirektivet (2008/98/EG) ska alla medlemsländer ha en nationell avfallsplan och ett avfallsförebyggande program. Det ska innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets miljöpåverkan och mängden avfall och farliga ämnen i material och produkter.

Målen och åtgärderna ska följas upp för att se hur bra det går att uppfylla och genomföra dem.

Om matavfallskvarnar

Matavfall kan samlas in med matavfallskvarnar som kopplas till det vanliga avloppet. Det är ett bekvämt system, men det finns andra lösningar som i många fall bättre kan ta vara på energin och näringen i matavfallet. 

Det finns även system där matavfallskvarnar är kopplade till en sluten tank, det är ett system där energin och näringen i matavfallet tas tillvara. Eftersom installation och utrymme krävs för en sluten tank är det en lösning som bedöms vara en bra lösning vid ombyggnationer eller nybyggnationer.

Så fungerar avfallskvarnen

Kvarn kopplat till avloppssystemet

En matavfallskvarn sitter under diskbänken och kan mala ner till exempel skal och matrester. Vanligtvis är kvarnen ansluten till det kommunala avloppssystemet. Då kommer det nermalda matavfallet att spolas ut i avloppet och via ledningsnätet ledas vidare till avloppsreningsverket.

Kvarn kopplat till sluten tank

När matavfallskvarnen är kopplad via en egen avloppsledning till en sluten tank i fastigheten där det kvarnade matavfallet samlas upp. Det pumpbara matavfallet hämtas av en tank eller sugbil för transport till en biogasanläggning.

Matavfall till biogas

Matavfallskvarnar är inte det vanligaste sättet att samla in matavfall till biogasproduktion. Det vanligaste är att sortera ut matavfall i separata kärl eller speciella påsar. De transporteras med fordon till en biogasanläggning för organiskt avfall. Det förekommer också att matavfallet transporteras med fordon till ett reningsverk för samrötning med avloppsslammet.

Fördelar

Kvarn kopplat till avloppssystemet

Det finns både för- och nackdelar med att använda matavfallskvarn kopplad till avloppet. Detta om det jämförs med att samla in matavfallet separat och transportera det med fordon.

 • Fordonstransporter undviks. Om avloppsnätet utnyttjas för transport av avfallet behöver man inte hämta det med fordon.
 • Behovet av kylda soprum minskar vilket sparar energi, samt inga kärl behöver rengöras.
 • Ger en god arbetsmiljö och livsmedelshygien.
 • Om matavfallet förs till reningsverken istället för att hanteras som annat avfall finns möjlighet att producera mer biogas. Men det blir betydligt mindre biogas genom matavfallskvarnar kopplade till avloppsystemet, än om matavfallet transporteras med fordon direkt till en biogasanläggning eller en rötkammare vid ett reningsverk. Det visar en utredning från Käppalaförbundets och SÖRAB (BOA-utredningen) 
 • Om fosfor återförs till jordbruket via avloppsslammet krävs nästan 10 gånger mindre energi i transporten till jordbruket då slammet alltid är avvattnat. Med rötrest från matavfall (från våt rötning) transporteras och tillförs stora mängder vatten för varje kilo näringsämne som tillförs jordbruksmarken.
Kvarn kopplat till sluten tank

Många av de fördelar som förekommer vid användning av matavfallskvarnar kopplat till VA-nätet, stämmer även på matavfallskvarnar kopplade till en sluten tank.

 • Antal transporter minskar vid uppsamling av matavfallet i tank, givetvis beror detta även på storlek på tank och mängden avfall som genereras.
 • Ger en god kvalitet på det källsorterade kvarnade matavfallet för produktion av biogas, samt att energin och näringen i matavfallet tas tillvara.

Nackdelar

Kvarn kopplat till avloppssystemet

När matavfallet går via kvarn till reningsverket försvinner en stor del av kvävet under reningsprocessen och det blir främst fosfor kvar i det rötade avloppsslammet till jordbruksmark. Om maten i stället rötas i biogasanläggningar för avfall kan en större del av kvävet och kalium i matavfallet återvinnas

Mindre näring återförs till lantbruket när matavfallet blandas med avlopp från hushåll. Av den rötrest som producerades från biogasanläggningar för matavfall och liknande substrat (till exempel avfall från livsmedelsindustrin, gödsel, vallgrödor) återförs nästan all rötrest som biogödsel till lantbruket. För reningsverkens rötslam ligger återföringen på cirka 25 procent. Många jordbrukare vill inte använda rötslammet på grund av risken för att det ska innehålla rester av kemikalier och läkemedel.

 • Ökad risk för igensättning av ledningar när matavfallet transporteras i avloppssystemet. 
 • Ökad risk för påverkan vid bräddning av orenat avloppsvatten vid avloppsreningsverket eller på ledningsnätet
 • Risk för bildning av svavelväte i ledningarna.
 • Ökad energi- och kemikalieförbrukning i behandlingen av avloppsvattnet när mer material förs till reningsverket.
Kvarn kopplat till sluten tank
 • Ventilation av utrymmet där avfallskvarnen står behövs för att förhindra eventuell lukt.
 • Man bör tänka på buller och ha ett decibelkrav på avfallskvarnen.
 • Dyr installation och kräver en viss skötsel och underhåll.
 • Beroende på matavfallskvarn kan det ge en ökad vattenförbrukning som resulterar i en utspädd ”matavfallsslurry” (kvarnat matavfall).