Vägledning

Vägledning om avfallskvarnar för matavfall

Här vägleder vi om för- och nackdelar med avfallskvarnar.

Sidan vänder sig till

Fastighetsägare och kommuner som överväger att installera matavfallskvarnar i ett område samt miljö- och planeringskontor på kommunerna när de ska dra upp strategier för avlopps- och avfallshanteringen i kommunerna.

Följande lagstiftningar är tillämpliga för matsvinn och matavfall:

Avfallsdirektivet (2008/98/EG) (pdf)

Miljöbalken (1998:808)

Avfallsförordningen (2020:614)

Om matavfallskvarnar

Matavfall kan samlas in med matavfallskvarnar som kopplas till det vanliga avloppet. Det är ett bekvämt system men det finns andra lösningar som i många fall bättre kan ta vara på energin och näringen i matavfallet. 

Det finns även system där matavfallskvarnar är kopplade till en sluten tank, eller en avskiljare som samlar upp det malda matavfallet och kopplas ihop med en fettavskiljare. I dessa system tas energin och näringen i matavfallet tillvara. Eftersom installation och utrymme krävs för dessa lösningar bedöms de vara lämpligast vid ombyggnationer och nybyggnationer.

Så fungerar avfallskvarnen

Kvarn kopplad till avloppssystemet

En matavfallskvarn sitter under diskbänken och kan finfördela  exempelvis skal och matrester. I hushåll är  kvarnen vanligtvis ansluten till det kommunala avloppssystemet. Då kommer det nermalda matavfallet att spolas ut i avloppet och via ledningsnätet ledas vidare till avloppsreningsverket. Kommunerna kan själva reglera om de tillåter installation av denna typ av avfallskvarnar. 

Kvarn kopplad till sluten tank

Matavfallskvarn kan även kopplas via en egen avloppsledning till en sluten tank i fastigheten där det kvarnade matavfallet samlas upp. Det pumpbara matavfallet hämtas av en sugbil för transport till en biogasanläggning.

Matavfallssystem med kvarn kopplad till avskiljare för matavfall respektive fett

I denna typ av system samlas malt matavfall in i en avskiljare med avvattning. Överskottsvätskan leds vidare till fettavskiljare tillsammans med övrigt köksavlopp, innan avloppsvattnet leds till spillnätet. Två varianter förekommer:

 1. Avvattnande system med dubbla ledningar, dvs separat ledning från avfallskvarnen till matavfallsavskiljaren, utan inblandning av övrigt avloppsvatten. 
 2. Avvattnande system med gemensam ledning, dvs gemensam ledning från avfallskvarnen och avloppsvatten från diskmaskin m.m. till matavfallsavskiljaren. Förutom köksavfallskvarnen är övrigt storköksavlopp anslutet till samma stam och passerar matavfallsavskiljaren innan det leds vidare till fettavskiljaren. 

Matavfall till biogas

Matavfallskvarnar är inte det vanligaste sättet att samla in matavfall till biogasproduktion. Det vanligaste är att sortera ut matavfall i separata kärl. Kärlen töms av vanliga sopbilar som transporterar matavfallet till en biogasanläggning.

Fördelar

Kvarn kopplad till avloppssystemet

Det finns både för- och nackdelar med att använda matavfallskvarn kopplad till avloppet. Detta om det jämförs med att samla in matavfallet separat och transportera det med fordon.

 • Fordonstransporter undviks. Om avloppsnätet utnyttjas för transport av avfallet behöver man inte hämta det med fordon.
 • Om matavfallet förs till reningsverken istället för att hanteras som annat avfall finns möjlighet att producera mer biogas. Men det blir betydligt mindre biogas genom matavfallskvarnar kopplade till avloppsystemet, än om matavfallet transporteras med fordon direkt till en biogasanläggning eller en rötkammare vid ett reningsverk. 
 • Om fosfor återförs till jordbruket via avloppsslammet krävs nästan 10 gånger mindre energi i transporten till jordbruket då slammet alltid är avvattnat. Med rötrest från matavfall (från våt rötning) transporteras och tillförs stora mängder vatten för varje kilo näringsämne som tillförs jordbruksmarken.
Kvarn kopplad till sluten tank och matavfallssystem

Många av de fördelar som förekommer vid användning av matavfallskvarnar kopplade till VA-nätet, gäller även för de som kopplade till en sluten tank och för matavfallssystem. Dessa lösningar förekommer i första hand i storkök och på restauranger. 

 • Behovet av kylda soprum minskar vilket sparar energi, samt inga kärl behöver rengöras.
 • Ger en god arbetsmiljö och livsmedelshygien.
 • Antal transporter minskar vid uppsamling av matavfallet i tank, givetvis beror detta även på storlek på tank och mängden avfall som genereras.
 • Ger en god kvalitet på det källsorterade kvarnade matavfallet för produktion av biogas, samt att energin och näringen i matavfallet tas tillvara.

Nackdelar

Kvarn kopplad till avloppssystemet

När matavfallet går via kvarn till reningsverket försvinner en stor del av kvävet under reningsprocessen och det blir främst fosfor kvar i det rötade avloppsslammet till jordbruksmark. Om maten i stället rötas i biogasanläggningar för avfall kan en större del av kväve och kalium i matavfallet återvinnas.

Mindre näring återförs till lantbruket när matavfallet blandas med avlopp från hushåll. Av den rötrest som producerades från biogasanläggningar för matavfall och liknande substrat (till exempel avfall från livsmedelsindustrin, gödsel, vallgrödor) återförs nästan all rötrest som biogödsel till lantbruket. För reningsverkens rötslam ligger återföringen på cirka 39 procent. 

 • Ökad risk för igensättning av ledningar när matavfallet transporteras i avloppssystemet. 
 • Ökad risk för påverkan vid bräddning av orenat avloppsvatten vid avloppsreningsverket eller på ledningsnätet
 • Risk för bildning av svavelväte i ledningarna.
 • Ökad energi- och kemikalieförbrukning i behandlingen av avloppsvattnet när mer material förs till reningsverket.
Kvarn kopplad till sluten tank och matavfallssystem
 • För att undvika dålig lukt behöver utrymmena där  avfallskvarnen respektive matavfallsavskiljaren finns vara ventilerade.
 • Avfallskvarnen kan medföra höjd bullernivå. 
 • Dyr installation och kräver en viss skötsel och underhåll.
 • Beroende på matavfallskvarn kan systemet ge en ökad vattenförbrukning som resulterar i en utspädd ”matavfallsslurry” (kvarnat matavfall).

Lösningar för avvattning av matavfall

Som ett försteg till matavfallsinsamling i kärl förekommer det att matavfallet avvattnas med hjälp av en avfallskvarn eller annan teknisk lösning som gör att matavfallet blir torrare och att dess volym minskar. Vätskan leds bort via avloppsnätet.

Kommunen kan ha synpunkter på användningen av denna typ av system, eftersom matavfallets energi- och näringsinnehåll påverkas av avvattningen. Avfallets densitet ökar också, vilket kan påverka arbetsmiljön. Även reningsverken kan ha synpunkter på denna typ av lösning eftersom det inkommande avloppsvattnet kan innehålla höga halter näringsämnen. 

Kommande förändringar i lagstiftningen

Enligt EU:s avfallsdirektiv ska matavfall och annat bioavfall sorteras vid källan och hanteras separat senast vid utgången av 2023. Bestämmelserna är ännu inte införda i svensk lag, men Naturvårdsverket har i ett regeringsuppdrag lämnat föreslag på hur införandet i svensk lagstiftning ska ske. Det innebär bland annat att senast den 31 december 2023 ska matavfall från alla verksamheter och hushåll sorteras ut och antingen komposteras vid källan eller samlas in separat.

Naturvårdsverkets uppfattning är att insamling av matavfall via kvarn kopplad till avloppsledningsnätet inte utgör separat insamling, eftersom matavfallet blandas med annat avfall i ledningarna. Denna lösning bör därför bara användas i undantagsfall. Se avsnitt 5.5. i redovisningen av regeringsuppdraget

Genomförande av artikel 22 om bioavfall i svensk lagstiftning (naturvardsverket.se).