Vägledning

Lagar och regler om avfall

Ändringar i bestämmelser om avfall

Den 1 januari 2019 kom nya bestämmelser i avfallslagstiftningen, däribland nya regler om anmälan av avfallsbehandlingsanläggningar. Den 15 januari 2020 reviderades bestämmelserna i 25 d och 27 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Den 1 januari 2019 kom nya bestämmelser i avfallslagstiftningen, däribland nya regler om anmälan av avfallsbehandlingsanläggningar. Ändringarna syftar till att komma till rätta med brister i genomförandet av avfallsdirektivet i svensk lagstiftning. Den 15 januari 2020 reviderades bestämmelserna i 25 d och 27 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Ändringen i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, FMH, genomfördes som ett led i att genomföra det så kallade avfallsdirektivet i svensk rätt. De nya reglerna innebar bland annat att redan anmälda avfallsbehandlingsanläggningar blev skyldiga att lämna in en ny anmälan.

Avloppsreningsanläggningar omfattas inte av kraven

Reglerna omfattade även anmälningspliktiga avloppsreningsanläggningar. Detta var dock inte avsikten eftersom sådana anläggningar är undantagna från avfallsdirektivets tillämpningsområde. Regeringen fattade därför den 19 december beslut om en ändring i FMH. Ändringen innebär bland annat att anmälningspliktiga avloppsreningsanläggningar inte längre ska omfattas av de nya reglerna om anmälan som trädde i kraft den 1 januari 2019. Kravet på att lämna in en ny anmälan gäller nu enbart verksamheter som behandlar avfall och som omfattas av 29 kap. miljöprövningsförordningen (2013:251), MPF.

Verksamheter som behandlar avfall och omfattas av 29 kap. MPF omfattas av krav på ny anmälan

De verksamheter som behandlar avfall och som omfattas av 29 kap. MPF ska lämna in en ny anmälan i enlighet med kraven i 25 d § FMH. Samtidigt som ändringen gjordes i syfte att undanta avloppsreningsverken justerades även 27 § FMH. 27 § tredje stycket fick en ändrad innebörd genom att stycket nu uttryckligen hänvisar till andra stycket. Naturvårdsverket bedömer att den nya hänvisningen innebär att syftet med bestämmelsen, att alla avfallsbehandlingsverksamheter ska inneha ett beslut, inte uppnås. Naturvårdsverkets bedömning är att det sannolikt är ett tryckfel och att det i 27 § tredje stycket ska stå en hänvisning till första stycket istället för andra stycket. Naturvårdsverket har uppmärksammat miljödepartementet på detta och avvaktar återkoppling i frågan.

Behov av att förelägga i enlighet med 27 § FMH

Mot bakgrund av ovanstående bedömer Naturvårdsverket att det kan komma ytterligare ändringar i FMH. Vår vägledning är därför fortsatt att tillsynsmyndigheten ska förelägga om försiktighetsmått eller förbud enligt 27 § FMH. Ett föreläggande ska innehålla de uppgifter som verksamhetsutövaren ska ge in till tillsynsmyndigheten enligt 25 d § FMH p 1-5. Hur omfattande verksamhetsutövarens underlag ska vara för att tillsynsmyndigheten ska kunna meddela beslut enligt 27 § FMH måste bedömas i varje enskilt fall.

Naturvårdsverket bedömer att det är en förutsättning att det finns ett behov av försiktighetsmått för att det ska gå att förelägga om sådana. Huruvida det finns ett behov eller inte att förelägga om försiktighetsmått enligt de uppräknade punkterna i 27 § FMH bör framgå av beslutet. Nedan finns mer bakgrund samt information kring ändringarna i FMH, och i flera andra förordningar.

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, FMH

En ny bestämmelse, 25 d § har införts, som reglerar vad en anmälan gällande verksamhet med behandling av avfall ska innehålla utöver vad som krävs enligt 25 §.

I 27 § andra stycket finns nya bestämmelser om tillsynsmyndigheternas handläggning av anmälningsärenden avseende verksamhet med återvinning eller bortskaffande av avfall. Tillägget innebär att tillsynsmyndigheterna i sådana ärenden alltid ska fatta ett beslut (föreläggande om försiktighetsmått eller förbud). Ett föreläggande om försiktighetsmått ska innehålla åtminstone de uppgifter som särskilt anges i bestämmelsen.

Av övergångsbestämmelserna framgår:

 1. Denna förordning träder i kraft den 5 januari 2019.
 2. En verksamhet med behandling av avfall som har anmälts enligt äldre bestämmelser ska ge in en ny anmälan som uppfyller kraven i 25 d § senast
  a) den 1 januari 2022, om verksamheten omfattas av 29 kap. 35, 37, 41 eller 43 § miljöprövningsförordningen (2013:251), och
  b) den 1 januari 2020 i andra fall.

Ändringen i FMH innebär att redan anmälda avfallsbehandlingsverksamheter måste göra en ny anmälan före de datum som anges i övergångsbestämmelserna, beroende på vilken verksamhet det gäller. Punkten b) i övergångsbestämmelserna innefattar all verksamhet med behandling av avfall som är anmälningspliktig enligt miljöprövningsförordningen och som inte särskilt anges i punkt a). Som "verksamhet med behandling av avfall" räknas inte verksamhet med lagring av avfall som bedömts som "lagring som del av insamling" (=det som tidigare kallades mellanlagring).

I övergångsbestämmelsen framgår att en ny anmälan ska lämnas in som uppfyller kraven i 25 d §. Naturvårdsverket gör bedömningen att detta innebär krav på en kompletterande anmälan. Med anledning av att en ny anmälan ska ske som uppfyller kraven i 25 d § bör verksamhetsutövaren se över behovet av att även komplettera uppgifter som framgår av 25 §.

Enligt Naturvårdsverkets bedömning är det följande verksamheter som är aktuella för nyanmälan senast 1 januari 2020 i miljöprövningsförordningen (2013:251): 29 kap 17 § (90.230), 29 kap 19 § (90.281), 29 kap 29 § (90.391), 29 kap 31 § (90.171), 29 kap 33 § (90.251), 29 kap 38 § (90.382), 29 kap 39 § (90.375), 29 kap 44 § (90.90), 29 kap 46 § (90.120), 29 kap 47 § (90.29) samt, 29 kap. 70 § (90.430).

Bestämmelserna om nyanmälan för avfallsbehandlingsanläggningar som är C-anläggningar omfattar endast sådana anläggningar som är anmälda enligt 29 kap. miljöprövningsförordningen enligt förordning (2019:1309) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälda ändringar för tillståndsprövade verksamheter

Naturvårdsverket bedömer att verksamheter som är tillståndsprövade och där avfallsbehandling har anmälts som en ändring i efterhand enligt äldre bestämmelser omfattas av de nya bestämmelserna i 25 d och 27 §§ FMH. Naturvårdsverket bedömer att detta gäller oavsett om tillståndet gäller avfallsbehandlingsverksamhet eller annan verksamhet och att en ny anmälan då ska ges in.

Påföljder

I samband med de ovan nämnda ändringarna har frågan kring vilka sanktionsmöjligheter som finns, aktualiserats. Enligt 29 kap. 4 § punkten 1 b) i miljöbalken  gör man sig skyldig till otillåten miljöverksamhet om man påbörjar eller bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd utan tillstånd eller godkännande eller utan att ha gjort en anmälan påbörjar en verksamhet eller åtgärd utan att följa en föreskriven tidsfrist enligt föreskrifter meddelade av regeringen enligt 9 kap 6 § miljöbalken om miljöfarliga verksamheter.

Förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

Förordningen har ändrats för att förtydliga att vissa grundläggande begrepp på avfallsområdet som används i förordningen ska ha samma betydelse som i 15 kap. miljöbalken. Av 12 § följer nu att med begreppen avfall, avfallsförebyggande åtgärder, återanvändning, återvinna avfall, förbereda avfall för återanvändning, materialåtervinna avfall, bortskaffa avfall, behandla avfall och samla in avfall avses detsamma som i 15 kap miljöbalken. Bestämmelserna i förordningen där dessa begrepp tidigare definierats har upphävts.

"Avfallsförordning (2020:614)

I 1 kap. 4 § återfinns definitionen av farligt avfall. Den ändrades 1 januari 2019 och omfattar inte längre avfall som enligt föreskrifter meddelade av Naturvårdsverket ska anses vara farligt avfall. Detta till följd av att Naturvårdsverkets föreskriftsrätt upphävts.

Begreppet "bästa möjliga teknik" har ersatts genomgående i förordningen med "bästa tillgängliga teknik" för att åstadkomma en bättre överensstämmelse med EU-rätten.

I 5 kap. 18 § återfinns kravet att kontrollera att den som tar emot avfallet för behandling eller annan hantering har gjort de anmälningar eller har de tillstånd som krävs för hanteringen gäller för såväl verksamheter där avfall uppkommit som verksamheter där avfall hanterats. 1 januari 2019 gjordes tillägget "eller hanterats" i paragrafen och det innebär att kravet nu gäller exempelvis även för lagringsverksamheter "lagring som del av insamling" (det som tidigare kallades mellanlager) och avfallstransportörer."

Industriutsläppsförordningen (2013:250)

En ny bestämmelse, 1 kap. 2 a §, har lagts till där begreppet bästa tillgängliga teknik definieras. Detta för att införliva definitionen i industriutsläppsdirektivet (2010/75/EU) av detta begrepp.

Miljötillsynsförordning (2011:13)

1 kap. 10 a § har ändrats så att tillsynsmyndigheten nu även ska upprätta och regelbundet uppdatera tillsynsprogram för:

 • verksamheter som behandlar avfall,
 • yrkesmässig verksamhet
 • som samlar in eller transporterar avfall,
 • som förmedlar avfall för återvinning eller bortskaffande,
 • som handlar med avfall, eller
 • där farligt avfall uppkommer som ett led i den yrkesmässiga verksamheten.

I 1 kap. 10 b § har bestämmelser införts om med vilket tidsintervall tillsynsbesök ska genomföras

I 1 kap. 10 c § har bestämmelser införts om vad som särskilt ska kontrolleras vid tillsynsbesök hos verksamheter som yrkesmässigt samlar in eller transporterar avfall.

Angående kravet på att ta fram tillsynsprogram för "alla yrkesmässiga verksamheter där farligt avfall uppkommer som ett led i den yrkesmässiga verksamheten" så ser Miljödepartementet för närvarande över denna skrivning.