Vägledning

Krav på separat insamling av matavfall

Regeringen har skjutit upp kraven på separat insamling av matavfall och kraven på kommunerna att tillhandahålla ett system för insamling av matavfall till och med 31 december 2023.

Kraven har skjutits upp för att kunna samordnas med genomförandet av EU:s krav på separat insamling av bioavfall (med bioavfall avses livsmedels-, köks-, trädgårds- och parkavfall). På denna sida har vi samlat aktuell information och vi kommer att hålla sidan uppdaterad.

Sidan riktar sig främst till

Kommunen som insamlare och tillsynsmyndighet.

Följande lagstiftningar är tillämpliga för matsvinn och matavfall:

Avfallsdirektivet (2008/98/EG) (pdf)

Miljöbalken (1998:808)

Avfallsförordningen (2020:614)

Det blir förändringar i avfallsförordningen

Avfallsförordningen förändras i samband med införandet av EU:s krav på separat insamling av bioavfall.

Av 3 kap. 1 § avfallsförordningen (2020:614) framgår att kommunen ska tillhandahålla ett system för att från hushåll samla in matavfall som hushållen har separerat från annat avfall och transportera bort det matavfallet skilt från annat avfall.

Artikel 22 om bioavfall i avfallsdirektivet är en del av avfallspaketet och innebär att EU:s medlemsstater senast den 31 december 2023 ska säkerställa att bioavfall antingen separeras och materialåtervinns vid källan eller samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall. Med Bioavfall avses livsmedels-, köks-, trädgårds- och parkavfall. I artikel 22 finns ingen begränsning att insamlingen av bioavfall endast ska gälla hushåll.

Naturvårdsverket har presenterat förslag till författningsändringar i Regeringsuppdraget om genomförandet av artikel 22. Regeringen har ännu inte fattat något beslut om hur kraven i artikel 22 i avfallsdirektivet ska genomföras i svensk rätt, men har i ett pressmeddelande meddelat att de återkommer med besked om inriktningen på och tidtabell för arbetet med de nya reglerna.

Pressmeddelandet på regeringens webbplats

Naturvårdsverkets regeringsuppdrag om genomförande av artikel 22

Undantag från kraven

Enligt 3 kap. 13 § avfallsförordningen får Naturvårdsverket meddela föreskrifter om undantaget från kravet i 3 kap. 1 § i fråga om avfall där separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 3 kap. 16 §.

Naturvårdsverket har valt att inte nyttja det befintliga bemyndigandet att meddela föreskrifter i avvaktan på de nya bestämmelserna som genomför kraven i artikel 22 i avfallsdirektivet. Det är ännu inte klart om Naturvårdsverket får ett nytt bemyndigande och hur detta bemyndigande kommer att formuleras. Om vi får ett bemyndigande kommer vi att utreda om och hur sådana föreskrifter i så fall bör utformas samt, om det blir aktuellt, också remittera ett förslag för synpunkter.

Dispens från kravet på matavfallsinsamling

Kravet i 3 kap. 1 § avfallsförordningen gäller som huvudregel men kommuner kan av olika skäl ha svårigheter att införa hela eller delar av system för insamling av matavfall i tid. Det finns då en möjlighet för kommunen att söka dispens för hela eller delar av kommunen.

Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från kravet på separat insamling i 1 § när separat insamling inte anses vara genomförbar eller inte anses ge fördelar som överväger nackdelarna. Naturvårdsverket bedömer en dispensansökan utifrån kriterierna i 3 kap. 16–17 §§ avfallsförordningen.

Av 3 kap. 14 § avfallsförordningen framgår att Naturvårdsverket i det enskilda fallet får ge dispens från kravet i 3 kap. 1 § i fråga om avfall där separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 3 kap. 16 §.

Av 3 kap. 16 § avfallsförordningen framgår att separat insamling inte ska anses genomförbar eller inte anses ge fördelar som överväger nackdelarna, om

 1. separat insamling inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling,
 2. en annan hantering ger ett återvinningsresultat som är jämförbart med det som skulle uppnås vid separat insamling,
 3. separat insamling inte ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan, eller
 4. separat insamling skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader.

Av 3 kap. 17 § avfallsförordningen framgår att vid bedömningen av kostnaders skälighet enligt 16 § 4 ska hänsyn tas till

 1. negativa effekter på människors hälsa och miljön vid insamling och behandling av blandat avfall,
 2. möjligheterna till effektivitetsförbättringar vid insamling och behandling av blandat avfall,
 3. vilka intäkter som försäljning av återvunnet material kan ge, och
 4. principen om att den som förorenar bör stå för de kostnader som föroreningen medför och de bestämmelser om producentansvar som ger uttryck för den principen.

En dispens är ett specifikt undantag som gäller för en specifik kommun eller en del av en kommun. Kommunen ansöker genom att skicka in ett skriftligt underlag till Naturvårdsverket.

Ansökan ska innehålla en beskrivning av vilka alternativ för införande av matavfallsinsamling som har utretts.

Sökanden behöver också motivera varför alternativen inte är genomförbara eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna om de införs till det datum när kravet börjar gälla.

Dispenser kommer att kunna ges för en viss tid, det vill säga de kommer att vara tidsbegränsade. Kommunen behöver därför även beskriva hur planen för att införa matavfallsinsamlingen ser ut i sin dispensansökan och hur länge kommunen ansöker om dispens.

Ansökan ska skickas till registrator@naturvardsverket.se och bör vara märkt ”dispensansökan matavfall”.

Observera att sista datum för dispensansökningar som tidigare var satt till 20 september 2020 är borttaget eftersom regeringen har beslutat att skjuta fram tidpunkten för när kommunerna ska ha ordnat separat insamling av matavfall till den 31 december 2023.

Dispensansökan ska innehålla uppgift om:

 • Kommun som ansökan avser
  • Organisationsnummer
  • Postadress
 • Kontaktperson (projektledare eller motsvarande)
  • Namn
  • Telefon dagtid
  • E-postadress
 • Behörig företrädare (ytterst ansvarig för ansökan)
  • Namn
  • Telefon dagtid
  • E-postadress
  • Till ansökan ska också bifogas dokument (i pdf-format) som styrker att den som anges som behörig företrädare har behörighet att agera för kommunens räkning avseende ansökan. Det kan exempelvis vara en delegationsordning, ett beslut eller en fullmakt.
 • Uppgift om ansökan avser hela eller del av kommun.
 • Önskad tidsperiod för dispensen.
 • En beskrivning av vilka alternativ för införande av matavfallsinsamling som har utretts och motiveringar till varför alternativen inte är genomförbara eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna om de införs till det datum när kravet börjar gälla (utifrån kriterierna i 3 kap. 16–17 §§ avfallsförordningen).
 • En tidplan med aktiviteter för att införa matavfallsinsamling inför att eventuell dispens går ut.

Om uppgifter saknas i ansökan kommer Naturvårdsverket att behöva begära in kompletteringar, vilket kan komma att förlänga handläggningstiden.

När ska kommunerna ha ordnat separat insamling av matavfall?

Regeringen beslutade den 24 september 2020 att kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på plats den 31 december 2023, så att detta kan samordnas med genomförandet av EU:s krav på separat insamling av allt biologiskt avfall (mat-, trädgårds- och parkavfall). Regeringen har i ett pressmeddelande meddelat att den återkommer med besked om inriktningen på och tidtabell för arbetet med de nya reglerna för biologiskt avfall.

Regeringens pressmeddelande 2020-09-24

Tidigare framgick av övergångsbestämmelserna i avfallsförordningen (2020:614) att bestämmelsen i 3 kap. 1 § skulle tillämpas första gången i fråga om avfall som samlas in efter utgången av december 2020 men nu gäller alltså utgången av december 2023.

Finns det fortfarande möjlighet för hushållen att kompostera sitt matavfall på den egna fastigheten?

Ja, för de hushåll som själva vill ta hand om sitt matavfall på den egna fastigheten genom exempelvis kompostering finns möjligheten att anmäla detta till kommunen enligt 5 kap. 15 § avfallsförordningen.

Vad gäller för fritidshus, är det ett hushåll till vilken kommunen ska tillhandahålla ett system?

Ja, Naturvårdsverkets bedömer att insamling av matavfall från fritidshus ska tillhandahållas i samma omfattning som kommunen tillhandahåller insamling av annat hushållsavfall. Det innebär exempelvis att säsongshämtning av matavfall ska tillhandahållas om säsongshämtning av restavfall tillhandahålls.

Dispenser och dispensansökningar

Är befintliga avtal om avfallshantering som löper över datumet för ikraftträdande, skäl nog att få dispens från kravet fram till en ny avtalsperiod?

Bedömningar om när dispens kan beviljas görs i det enskilda fallet. Mot bakgrund av de bestämmelser som Naturvårdsverket har att utgå ifrån bedömer dock Naturvårdsverket att befintliga avtal som löper över ikraftträdandet normalt inte ensamt kan anses uppfylla grunderna för att meddela dispens.

Vilka är bedömningsgrunderna för dispens?

Grunderna för dispens framgår av 3 kap. 16 och 17 §§ avfallsförordningen. Bestämmelserna utgår från den ram som framgår av artikel 10.3 avfallsdirektivet. Naturvårdsverket har inte möjlighet att gå utanför denna ram vid meddelande av dispens.

Om en behandlingsanläggning planeras närmare än de befintliga kan dispens då sökas fram till dess att matavfallet kan köras till den nya anläggningen?

Kommunen måste visa på att någon eller några av dispensgrunderna i 3 kap. 16 och 17 §§ avfallsförordningen är uppfyllda. Bedömningen görs sedan utifrån omständigheterna i det enskilda fallet.