Vägledning

Krav på separat insamling av matavfall från hushåll

Den 28 juni 2018 utfärdade regeringen bestämmelser i avfallsförordningen om krav på separat insamling av matavfall. Regeringen har beslutat att kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på plats den 31 december 2023, så att detta kan samordnas med genomförandet av EU:s krav på separat insamling av allt biologiskt avfall (mat-, trädgårds- och parkavfall).

Nya bestämmelser i avfallsförordningen

Bestämmelserna återfinns i 3 kap. avfallsförordningen (2020:614). Av 3 kap. 1 § avfallsförordningen framgår att kommunen ska tillhandahålla ett system för att från hushåll samla in matavfall som hushållen har separerat från annat avfall och transportera bort det matavfallet skilt från annat avfall.

Enligt 3 kap. 13 § avfallsförordningen får Naturvårdsverket meddela föreskrifter om undantaget från kravet i 3 kap. 1 § i fråga om avfall där separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 3 kap. 16 §.

Av 3 kap. 14 § avfallsförordningen framgår att Naturvårdsverket i det enskilda fallet får ge dispens från kravet i 3 kap. 1 § i fråga om avfall där separat insamling inte är genomförbar eller inte ger fördelar som överväger nackdelarna enligt 3 kap. 16 §.

Av 3 kap. 16 § avfallsförordningen framgår att separat insamling inte ska anses genomförbar eller inte anses ge fördelar som överväger nackdelarna, om

  1. separat insamling inte är tekniskt genomförbar med hänsyn till god praxis för avfallsinsamling,
  2. en annan hantering ger ett återvinningsresultat som är jämförbart med det som skulle uppnås vid separat insamling,
  3. separat insamling inte ger det bästa miljömässiga resultatet med hänsyn till avfallshanteringens sammanlagda miljöpåverkan, eller
  4. separat insamling skulle medföra oskäliga ekonomiska kostnader.

Av 3 kap. 17 § avfallsförordningen framgår att vid bedömningen av kostnaders skälighet enligt 16 § 4 ska hänsyn tas till

  1. negativa effekter på människors hälsa och miljön vid insamling och behandling av blandat avfall,
  2. möjligheterna till effektivitetsförbättringar vid insamling och behandling av blandat avfall,
  3. vilka intäkter som försäljning av återvunnet material kan ge, och
  4. principen om att den som förorenar bör stå för de kostnader som föroreningen medför och de bestämmelser om producentansvar som ger uttryck för den principen.

Separat insamling av matavfall skjuts fram

Regeringen beslutade den 24 september 2020 att kommunernas system för insamling av matavfall ska vara på plats den 31 december 2023, så att detta kan samordnas med genomförandet av EU:s krav på separat insamling av allt biologiskt avfall (mat-, trädgårds- och parkavfall). Regeringen har i ett pressmeddelande meddelat att den återkommer med besked om inriktningen på och tidtabell för arbetet med de nya reglerna för biologiskt avfall.

Föreskrift om generellt undantag från krav på kommunens system för matavfallsinsamling

Naturvårdsverket tog under vintern 2019–2020 fram ett förslag på föreskrift med undantag från kravet på att kommuner ska tillhandahålla ett system för att samla in utsorterat matavfall från hushåll. Förslaget har varit på remiss men då regeringen beslutat att skjuta fram tidpunkten för när kommunerna ska ha ordnat separat insamling av matavfall har Naturvårdsverket inte fortsatt arbetet med föreskriften.

Dispens från kravet på matavfallsinsamling

Kravet i 3 kap. 1 § avfallsförordningen gäller som huvudregel men kommuner kan av olika skäl ha svårigheter att införa hela eller delar av system för insamling av matavfall i tid. Det finns då en möjlighet för kommunen att söka dispens för hela eller delar av kommunen.

Naturvårdsverket får i det enskilda fallet ge dispens från kravet på separat insamling i 1 § när separat insamling inte anses vara genomförbar eller inte anses ge fördelar som överväger nackdelarna. Naturvårdsverket bedömer en dispensansökan utifrån kriterierna i 3 kap. 16-17 §§ avfallsförordningen.