Vägledning

Gränsöverskridande avfallstransporter

Lastbil på vägen.

Nya regler för gränsöverskridande avfallstransporter av plastavfall

Inom Baselkonventionen har beslut tagits gällande ökad kontroll av plastavfall. Som en följd av detta gäller nya regler för transporter från och med januari 2021.

Vid Baselkonventionens partsmötet 2019 beslutades bland annat om införande av nya koder för såväl farligt som icke-farligt plastavfall, som ska tillämpas från 1 januari 2021. Ändringarna i Baselkonventionen införlivas inom EU genom att avfallstransportförordningen ändras. 

Sidan vänder sig till

Informationen på den här sidan vänder sig främst till dig som ska exportera plastavfall.

Bra att veta

Inom EU har tagits fram vägledning gällande de nya koderna för plastavfall. Även under Baselkonventionen pågår arbete med att ta fram vägledning. Den är dock inte klar ännu. 

EU:s förordning 1418/2007 har uppdaterats i november 2021, då bland annat med information om vad som gäller vid export av plastavfall under de nya koderna för plastavfall. 

EU-kommissionens förordning om nya koder

Baselkonventionen

I Baselkonventionen innebär beslutet om ökad kontroll av plastavfall att det blir tre nya koder för plastavfall:

  • En ny A-kod för farligt plastavfall, A3210; ”Plastavfall, även blandningar av sådant avfall, innehållande eller förorenat av beståndsdelar som anges i bilaga I, i en utsträckning som innebär att det har någon av de egenskaper som anges i bilaga III (se motsvarande post B3011 i förteckning B i denna del samt post Y48 i förteckning A i del 3)”.
  • En ny B-kod, B3011, som kommer ersätta den nuvarande B3010. Bara rent, oproblematiskt plastavfall som ska gå direkt till materialåtervinning kan skickas under den nya koden B3011. Inget blandat plastavfall tillåts under B3011, annat än blandningar av PE, PP och/eller PET, under vissa förutsättningar. Avfall som omfattas av B3011 regleras inte under Baselkonventionen, men det omfattas av informationsplikt enligt avfallstransportförordningen och omfattas av förordning 1418/2007.
  • En ny kod för plastavfall i bilaga II, Y48, för plastavfall som inte omfattas av koderna A 3210 eller B 3011. I bilaga II finns nu till exempel Y46 hushållsavfall. Avfall listat i bilaga II är anmälningspliktigt. (Enligt avfallstransportförordningen är det exportförbud till länder som inte är med i OECD för det avfallet).

Avfallstransportförordningen

EU har beslutat om nya koder för plastavfall till följd av Basel-beslutet. Den delegerade akten om införande av de nya plastkoderna i avfallstransportförordningen har antagits och offentliggjorts i EU: s officiella tidning den 22 december 2020. De nya koderna ska tillämpas från 1 januari 2021. Avsikten är att nuvarande förfarande i stort sett bibehålls för transporter av plastavfall inom EU, medan kontrollen av plastavfall som transporteras in eller ut från EU skärps.

De nya Basel-koderna för icke-farligt plastavfall har ännu inte kunnat införlivats i OECD-beslutet, däremot koden för farligt plastavfall.

  • Förbud mot export av farligt plastavfall A3210 och icke-farligt plastavfall som omfattas av Y48 från EU till länder utanför OECD.
  • Anmälningsförfarande gäller för export och import av farligt plastavfall A3210 och icke-farligt plastavfall som omfattas av Y48 till och från OECD-länder.
  • B3011 gäller för transporter till och från länder utanför EU/EFTA. För transporter av icke-farligt avfall till länder utanför OECD gäller förordning 1418/2007. 
  • Särskilda koder EU3011 och EU48 gäller för transporter av icke-farligt plastavfall inom EU/EFTA. Särskild kod för transporter av farligt plastavfall inom EU/OECD AC300. Transporter inom EU/EFTA av farligt plastavfall AC300 och icke-farligt plastavfall som omfattas av EU48 omfattas av anmälan och godkännande.
  • EU3011 omfattas av informationsplikt. Enligt bilaga IIIA punkt 4 får också vissa blandningar av plastslag listade under EU3011 transporteras som informationspliktiga inom EU/EFTA. 
EU48 och EU3011 gäller enbart inom EU/EFTA

Koderna för icke-farligt plastavfall EU3011 och EU48 motsvarar B3011 och Y48 och ska tillämpas för avfallstransporter inom EU/EFTA.

EU48 införs i bilaga IV och omfattas av anmälan och godkännande

EU3011 införs i bilaga III och omfattas av informationsplikt. Enligt bilaga IIIA punkt 4 får också vissa blandningar av plastslag listade under EU3011 transporteras som informationspliktiga inom EU/EFTA. 

För transporter inom EU/EFTA och OECD tillämpas AC300

Koden för farligt plastavfall AC300 motsvarar A3210, och ska användas istället för A3210 vid transport av farligt plastavfall inom OECD och inom EU/EFTA. 

Importera till EU

Import till EU av plastavfall som klassificerats enligt A3210 och Y48 omfattas av anmälan och godkännande. Plastavfall som klassificeras enligt B3011 omfattas av informationsplikt (enligt artiklarna 42 och 45 i avfallstransportförordningen). 

Export från EU till OECD-länder som inte är med i EU/EFTA

Export av plastavfall som klassificeras enligt AC300 och Y48 omfattas av anmälan och godkännande (enligt artikel 38 i avfallstransportförordningen).

Export av plastavfall som klassificeras enligt B3011 omfattas av informationsplikt (enligt artikel 38 i avfallstransportförordningen).

Export från EU till länder som inte är med i OECD

Export av plastavfall som klassificeras enligt A3210 och Y48 är förbjudet (enligt artikel 36 i avfallstransportförordningen).

  • Export av plastavfall som klassificeras enligt B3011 omfattas av bestämmelserna i artikel 37 avfallstransportförordningen och förordning 1418/2007. 
Ytterligare vägledningar

Inom EU har tagits fram vägledning gällande de nya koderna för plastavfall. 

Correspondents' Guidelines No 12 on the classification of plastic waste (pdf)

Anmälan eller informationsplikt

Det är du som är verksamhetsutövare som enligt miljöbalken är skyldig att veta om du behöver anmäla din avfallstransport eller inte. På sidan Anmälan eller informationsplikt kan du läsa mer om vad som avgör om anmälan behövs eller ej.

Läs mer

Mer information

Naturvårdsverket är behörig myndighet för tillståndsprövning för gränsöverskridande avfallstransporter i Sverige och stöder verksamhetsutövare som exporterar eller importerar avfall. Naturvårdsverket ger också vägledning till andra myndigheter om regelverket och processen kring detta.

Det är bra att vara ute i god tid när man ska exportera eller importera avfall. Du behöver ta fram dokument, så kallad anmälan, som ska godkännas av myndigheter i avsändar- och mottagarländer och eventuellt även i transitlandet. I vissa fall behöver inte en anmälan tas fram, mer information om detta finns under ”anmälan eller informationsplikt”.

Processen kan ta 2-3 månader. I Sverige är Naturvårdsverket behörig myndighet.

Naturvårdsverket handlägger anmälningarna i den ordning som de kommer in till oss. Vi kan inte prioritera bland anmälningarna. Vår handläggningstid för transporter av avfall inom EU eller OECD ska vara högst 30 dagar från det att mottagarlandets myndighet bekräftat att den är komplett.

Ju färre kompletteringar vi behöver be om, desto snabbare kan vi besluta om din anmälan.

Naturvårdsverkets beslut kan överklagas hos Mark- och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. Var du kan överklaga de utländska besluten framgår av respektive lands beslut.

Information om EUs medlemsländer finns här: Landsfakta (europa.eu)

Lista över OECD-länder finns här: https://www.oecd.org/about/document/ratification-oecd-convention.htm

Baselkonventionen

Totalt har cirka 180 FN-länder godkänt Baselkonventionen på något vis. USA är inte medlem i Baselkonventionen, men har en rad andra avtal som tillåter frakt av farligt avfall till medlemsländer. Bland övriga som inte skrivit under konventionen finns Liberia, Angola, Etiopien och Burma (2015-02-16).

Baselkonventionens webbplats visar aktuell status

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. Naturvårdsverket har också en leverantör som behandlar dina personuppgifter för Naturvårdsverkets räkning i ärendehanteringssystem och genom anmälan som görs via Nordic TFS.

Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att kunna uppfylla myndighetens rättsliga förpliktelse enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall och avfallsförordningen (2011:927). Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är för att administrera anmälan om gränsöverskridande avfallstransporter enligt dessa bestämmelser.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och i vissa fall personnummer.

Dina personuppgifter kommer att återfinnas i allmänna handlingar hos Naturvårdsverket. Dessa allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med
arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om
tillämpning av dessa föreskrifter. Observera att allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen och att Naturvårdsverket vid en begäran kommer att behöva lämna ut allmänna handlingar om dessa inte omfattas av sekretess.

Du har rätt att av Naturvårdverket begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen.

Om du är missnöjd med hur Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter och anser att behandlingen strider mot EU:s dataskyddsförordning kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. Du hittar kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten genom att till exempel besöka deras hemsida, www.imy.se.

Om du har frågor eller synpunkter om personuppgiftsbehandlingen kan du kontakta:
registrator@naturvardsverket.se eller
dataskyddsombud@naturvardsverket.se
Tel: 010-698 10 00

 

Vid frågor, kontakta Naturvårdsverket.

E-post: inutavfall@naturvardsverket.se

Postadress – OBS ej rekommenderade brev

Naturvårdsverket
Import/export av avfall
Återvinningsenheten
BOX 690
831 27 Östersund

Postadress – rekommenderade brev

Naturvårdsverket
Box 690
831 27 Östersund