Vägledning

Gränsöverskridande avfallstransporter

Lastbil på vägen.

Corona och gränsöverskridande avfallstransporter

Som följd av coronapandemin har förändringar gjorts kring rutiner och praxis gällande gränsöverskridande avfallstransporter. Här finns information om dessa justeringar.

Naturvårdsverket introducerar tillfälliga och ändrade rutiner för att säkerställa effektiv och praktisk hantering kring gränsöverskridande avfallstransporter. Vi samarbetar med andra länders myndigheter för att uppnå bästa möjliga praxis. 

Sidan vänder sig till

Den här sidan vänder sig till dig som ska exportera avfall från Sverige till andra länder.

Bra att veta

Informationen på den här sidan följer EU-kommissionens riktlinjer.

Många länder accepterar nu elektroniska dokument

Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien och många fler länder accepterar elektroniska dokument för transportdokument (bilaga IB) och grönlistat avfall (bilaga VII dokumentet). Detta innebär att transportören kan presentera läsbara medföljande dokument med signatur på mobiltelefon, surfplatta, bärbar dator etc. The Shipment of Waste Enforcement Actions Project (SWEAP) har gjort en sammanställning över vilka länder som accepterar elektroniska dokument. 

Observera att det fortfarande är anmälarens ansvar att se till att ovanstående åtgärder är acceptabla för de behöriga myndigheterna.

SWEAP: Impact of COVID-19 on WSR documents (pdf 339 kB)

Ändring av befintliga godkännanden

På grund av spridningen av coronaviruset kan det finnas behov av att ändra befintliga godkännanden. Det kan till exempel vara nödvändigt att använda en annan hamn, gränsövergång eller transportmedel.

Om sådana behov uppstår skicka e-post till Naturvårdsverket: 

inutavfall@naturvardsverket.se

Anmälningsnumret måste finnas i ämnesfältet för e-postmeddelandet. Andra länders myndigheter som är involverade i godkännandet måste också acceptera eventuella ändringar.

Avsteg från kravet om föranmälan minst tre dagar innan transport

Naturvårdsverket accepterar senare föranmälan än 3 dagar innan transport om goda skäl finns, förutsatt att vi blir kontaktade via e-post. Skicka information till:

inutavfall@naturvardsverket.se

Gränsövergångar

I Sverige är alla gränsövergångar öppna för att säkra godstransporter. Vissa länder stänger vissa gränsövergångar och exportören måste be myndigheterna om att få använda en alternativ gränsövergång. Vi publicerar inte en fullständig översikt över stängda gränsövergångar här, eftersom detta kan förändras snabbt.

Om transporter inte kan fortsätta som avsett på grund av påverkan av coronaviruset (till exempel stängda anläggningar, gränser, vägar etcetera), skicka information till:

inutavfall@naturvardsverket.se

Mer information

Naturvårdsverket är behörig myndighet för tillståndsprövning för gränsöverskridande avfallstransporter i Sverige och stöder verksamhetsutövare som exporterar eller importerar avfall. Naturvårdsverket ger också vägledning till andra myndigheter om regelverket och processen kring detta.

Det är bra att vara ute i god tid när man ska exportera eller importera avfall. Du behöver ta fram dokument, så kallad anmälan, som ska godkännas av myndigheter i avsändar- och mottagarländer och eventuellt även i transitlandet. I vissa fall behöver inte en anmälan tas fram, mer information om detta finns under ”anmälan eller informationsplikt”.

Processen kan ta 2-3 månader. I Sverige är Naturvårdsverket behörig myndighet.

Naturvårdsverket handlägger anmälningarna i den ordning som de kommer in till oss. Vi kan inte prioritera bland anmälningarna. Vår handläggningstid för transporter av avfall inom EU eller OECD ska vara högst 30 dagar från det att mottagarlandets myndighet bekräftat att den är komplett.

Ju färre kompletteringar vi behöver be om, desto snabbare kan vi besluta om din anmälan.

Naturvårdsverkets beslut kan överklagas hos Mark- och Miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt. Var du kan överklaga de utländska besluten framgår av respektive lands beslut.

För att underlätta för dig som vill importera eller exportera avfall att veta vilka länder som omfattas av de olika reglerna har vi här listat vilka länder som är medlemmar i EU respektive OECD per den 2015-02-16.

EU-medlemmar Både EU- och OECD-medlemmar
 Belgien   ja
 Bulgarien  
 Cypern  
 Danmark  ja
 Estland  ja
 Finland  ja
 Frankrike  ja
 Grekland  ja
 Irland  ja
 Italien  ja
 Kroatien  
 Lettland  ja
 Litauen  
 Luxemburg  ja
 Malta  
 Nederländerna  ja
 Polen  ja
 Portugal  
 Rumänien  
 Slovakien  ja
 Slovenien  ja
 Spanien  ja
 Storbrittanien  ja
 Sverige  ja
 Tjeckien  ja
 Tyskland  ja
 Ungern  ja
 Österrike  ja

 

Länder som enbart är medlemmar i OECD, inte i EU
Australien
Canada
Chile
Island
Israel
Japan
Korea, Sydkorea
Mexiko
Nya Zealand
Norge
Schweiz
Turkiet
USA
Baselkonventionen

Totalt har cirka 180 FN-länder godkänt Baselkonventionen på något vis. USA är inte medlem i Baselkonventionen, men har en rad andra avtal som tillåter frakt av farligt avfall till medlemsländer. Bland övriga som inte skrivit under konventionen finns Liberia, Angola, Etiopien och Burma (2015-02-16).

Baselkonventionens webbplats visar aktuell status

 

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig och behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsregler. Naturvårdsverket har också en leverantör som behandlar dina personuppgifter för Naturvårdsverkets räkning i ärendehanteringssystem och genom anmälan som görs via Nordic TFS.

Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för att kunna uppfylla myndighetens rättsliga förpliktelse enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall och avfallsförordningen (2011:927). Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är för att administrera anmälan om gränsöverskridande avfallstransporter enligt dessa bestämmelser.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och i vissa fall personnummer.

Dina personuppgifter kommer att återfinnas i allmänna handlingar hos Naturvårdsverket. Dessa allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med
arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om
tillämpning av dessa föreskrifter. Observera att allmänna handlingar omfattas av offentlighetsprincipen och att Naturvårdsverket vid en begäran kommer att behöva lämna ut allmänna handlingar om dessa inte omfattas av sekretess.

Du har rätt att av Naturvårdverket begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter eller begränsning av behandling som rör dig. Du har även rätt att invända mot behandlingen.

Om du är missnöjd med hur Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter och anser att behandlingen strider mot EU:s dataskyddsförordning kan du klaga hos Integritetsskyddsmyndigheten. Du hittar kontaktuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten genom att till exempel besöka deras hemsida, www.imy.se.

Om du har frågor eller synpunkter om personuppgiftsbehandlingen kan du kontakta:
registrator@naturvardsverket.se eller
dataskyddsombud@naturvardsverket.se
Tel: 010-698 10 00

 

Vid frågor, kontakta Naturvårdsverket.

E-post: inutavfall@naturvardsverket.se

Postadress – OBS ej rekommenderade brev

Naturvårdsverket
Import/export av avfall
Återvinningsenheten
BOX 690
831 27 Östersund

Postadress – rekommenderade brev

Naturvårdsverket
Box 690
831 27 Östersund