Användarvillkor API för testmiljö

Här hittar du användarvillkor API för testmiljö.

Senast uppdaterad 2021-04-22.

Naturvårdsverket tillhandahåller åtkomst till en testanslutning (nedan ”Tjänsten”) till avfallsregistret via två API:er (Application Programming Interface) – API för anteckning och API för tillsyn. Syftet med testanslutningen är aktörer som utvecklar egna tjänster (nedan ”Användare”) ska kunna verifiera sin integration innan de ges möjlighet att ansluta till avfallsregistrets produktionsmiljö.

Dessa villkor reglerar användandet av Tjänsten. Tjänsten innehåller fullständig logik och dynamiskt data i en testmiljö som är separerad från Naturvårdsverkets produktionsmiljö.

För att få tillgång till Tjänsten måste Användaren inkomma med en begäran om anslutning samt ange vilket av dessa två API som begäran avser (nedan ”API:et”). Genom att begära anslutning till Tjänsten godkänner Användaren dessa villkor. Tillägg eller ändring av dessa villkor regleras i punkten 6 och Användaren ska följa vid var tid gällande villkor så länge Tjänsten används.

Inkommen begäran om anslutning till Tjänsten anses utgöra allmän handling i enlighet med 2 kap. 4 § i tryckfrihetsförordningen (1949:105). En inkommen begäran om anslutning till Tjänsten gallras senast tolv (12) månader efter det datum den kom in till Naturvårdsverket.

Vid anslutning till Tjänsten tilldelas Användaren testnycklar för det aktuella API:et. Tjänsten och det API som Användaren bereds tillgång till får användas endast i enlighet med dessa Användarvillkor, gällande författningar och myndighetsbeslut. Användaren är skyldig att följa eventuella instruktioner avseende användningen av det aktuella API:et som lämnas av Naturvårdsverket. Användaren får inte använda API:et på sådant sätt att det kan få en negativ påverkan på förtroendet för Naturvårdsverkets verksamhet. Vidare får nyttjandet av Tjänsten inte missbrukas på sådant sätt att det påverkar tillgängligheten för API:et, till exempel genom att överbelasta anslutningen.

De uppgifter som Naturvårdsverket gör tillgängliga i Tjänsten innehåller inga personuppgifter. Samtliga uppgifter som Naturvårdsverket gör tillgängliga vid testandet av det aktuella API:et är fiktiva och genereras endast för test av API:et och dess funktioner. Naturvårdsverket kommer att gallra data i testmiljön efter trettio (30) dagar från det att de fördes in. Användaren ska enbart använda fiktiva data vid tester mot API:et. Användande av Tjänsten ger inte Användaren tillgång till Naturvårdsverkets databaser eller register som finns utanför testmiljön.

4.1. Personuppgiftsansvar

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i testmiljön och behandlar dessa personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Naturvårdsverket är även personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker vid administration av det aktuella API:et.

4.2. Personuppgiftsbehandling

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är för att sköta administration med anledning av Användarens anslutning till API:et. Rättslig grund för behandlingen enligt dataskyddsförordningen är allmänt intresse. Naturvårdsverkets leverantörer för IT-drift och förvaltning, ärendehanteringssystem och kontorstjänster kommer att ha tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina uppdrag.

Naturvårdsverket samlar in följande personuppgifter: organisationsnummer, företagsnamn, för- och efternamn på företrädare och e-postadress.

Naturvårdsverket behandlar personnummer endast i de fall det är nödvändigt för identifiering av Användare som bedriver verksamhet i enskild näringsverksamhet (enskild firma).

Användaren ansvarar för att underrätta Naturvårdsverket om förändringar av kontaktuppgifter.

Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter.

Användarens personuppgifter kopplas till de testnycklar som tillhandahålls Användaren. Personuppgifterna tillsammans med testnycklarna gör det möjligt för Naturvårdsverket att identifiera en Användare i Tjänsten. I samband med tillhandahållandet av Tjänsten behandlar Naturvårdsverket Användarens personuppgifter för följande ändamål:

  • För utskick av testnycklar till Användaren.
  • För att säkerställa att Användaren inte missbrukar Tjänsten genom att till exempel överbelasta anslutningen till Tjänsten.
  • För att möjliggöra support vid testande, i samband med att Tjänsten används.
  • För att skicka information till Användaren om förändringar i Tjänsten.
  • För inhämtning av information om användarupplevelsen, det kan till exempel innebära att Naturvårdsverket skickar frågor om hur Användaren upplever att Tjänsten fungerar.
  • Övrig kommunikation där Naturvårdsverket gör bedömningen att Användaren har ett intresse eller ett behov av att ta del av informationen, det kan till exempel gälla information om nya API:er.

    Dataskyddsförordningen ger registrerade ett antal rättigheter när personuppgifter behandlas. Den registrerade har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling av personuppgifter som rör den egna personen. Den registrerade kan även invända mot behandlingen. Den registrerade har även rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet inom dataskyddsområdet.

Kontaktuppgifter till Naturvårdsverkets dataskyddsombud: Tel: 010-698 10 00, dataskyddsombud@naturvardsverket.se.

Mer information om Naturvårdsverkets behandling av personuppgifter finns längst ned på denna sida.

Naturvårdsverket har rätt att göra förändringar i Tjänsten. Det innefattar bland annat rätten att säga upp tillhandahållandet av Tjänsten samt lägga till eller ta bort begränsningar i användandet av det aktuella API:et. Information om förändringar lämnas på Naturvårdsverkets webbplats. Naturvårdsverket ska sträva efter att informera om kommande förändringar av Tjänsten i god tid.

Naturvårdsverket har rätt att begränsa tillgängligheten till Tjänsten i den omfattning som är nödvändig på grund av utveckling, underhåll eller driftmässiga skäl. Naturvårdsverket ska sträva efter att minimera avbrottstiden. Naturvårdsverket ska i största möjliga utsträckning informera Användaren om planerade avbrott.

Naturvårdsverket ansvarar inte för skada som uppkommit vid användandet av Tjänsten. Detta inkluderar skada som beror på avbrott tillgängligheten till det aktuella API:et.

Naturvårdsverket har rätt att göra nödvändiga uppdateringar och ändringar i det aktuella API:et och därmed av dessa Användarvillkor. Den nya versionen träder i kraft den dag som anges i punkten 12, ”Ikraftträdande”.

Information om vilka uppdateringar och ändringar som är aktuella för API:et kommer att publiceras på Naturvårdsverkets webbplats med uppgift om när dessa träder i kraft eller upphör att gälla. Användaren ska löpande ta del av information om API:et som publiceras på Naturvårdsverkets webbplats.

Underrättelse behöver inte ske om ändringarna är av begränsad betydelse.

Naturvårdsverket får genomföra omedelbara ändringar av villkoren om detta bedöms nödvändigt på grund av säkerhetsskäl, ny författningsreglering, beslut av domstol eller annan myndighet eller annat särskilt skäl. Efter att en ändring av villkoren har genomförts godkänner Användaren ändringen genom fortsatt användning av Tjänsten.

Om Användaren inte accepterar en ändring enligt ovan har denne inte längre rätt att använda Tjänsten och ska avregistrera sig från Tjänsten, se punkten 7, ”Avregistrering”.

Test av det aktuella API:et genomförs på frivillig basis och Användaren kan när som helst sluta att använda sig av Tjänsten. Användaren kan när som helst avregistrera sig från Tjänsten genom att kontakta Naturvårdsverkets Kundtjänst. Efter genomförd avregistrering kommer Tjänsten inte längre att vara tillgänglig för Användaren.

Om Användaren agerar i strid med dessa användarvillkor, eventuella ytterligare villkor som reglerar användandet av API:et i Tjänsten eller i strid med författning, myndighetsbeslut eller lämnade instruktioner får Naturvårdsverket stänga av Användaren från Tjänsten.

Naturvårdsverket tar inte ut avgift för att tillhandahålla Tjänsten.

Naturvårdsverket tillhandahåller kundtjänst där frågor rörande Tjänsten och API:et kan ställas. Kontaktuppgifter till kundtjänst: kundtjanst@naturvardsverkset.se.

För Användarvillkoren ska svensk rätt tillämpas utan hänsyn till lagvalsregler. Tvist angående tolkning eller tillämpning av Användarvillkoren och därmed sammanhängande frågor ska avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

Dessa Användarvillkor gäller från och med den 15 april 2021.

Det är dataskyddsförordningen och övrig dataskyddslagstiftning som styr hur Naturvårdsverket ska behandla personuppgifter.

Naturvårdsverket är ansvarig för behandling av personuppgifter när uppgifter lämnas till avfallsregistret.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter i samband med att du identifierar dig med e-legitimation för att ansluta till e-tjänsten. När du loggar in vet Naturvårdsverket vem som lämnar in uppgifter för viss verksamhetsutövares räkning. Naturvårdsverket behandlar vidare dina personuppgifter vid förande av avfallsregistret.

Ett ytterligare ändamål är behandling av verksamhetsutövares eller dennes ombuds personuppgifter är för att sköta administration och avtalshantering med anledning av vederbörandes anslutning till Naturvårdsverkets API för bastjänst farligt avfall.

Personuppgifter kan även komma att behandlas vid Naturvårdsverkets framställande av statistik. I de fall arkivering behöver ske kommer personuppgifter även att behandlas för arkivändamål.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen är uppgift av allmänt intresse.

Vilka personuppgifter samlar Naturvårdsverket in?

Naturvårdsverket samlar in för- och efternamn avseende företrädare för verksamhetsutövare, behöriga företrädares namnteckning och namnförtydligande vid undertecknande av avtal, telefonnummer och e-postadress samt personnummer om det är en enskild näringsidkare (enskild firma) som lämnar uppgifter till avfallsregistret. Personnummer behandlas även i samband med inloggning i e-tjänsten.

Vilka kan vara mottagare av personuppgifter som lämnas till Naturvårdsverket?

Naturvårdsverkets leverantörer av it-drift, it-förvaltning och utveckling samt ärendehanteringssystem kommer att ha tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina uppdrag.

Uppgifter som lämnas in till Naturvårdsverket blir allmänna handlingar hos myndigheten och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om personuppgifter finns i en allmän handling kan de som begär ut denna ta del av dessa personuppgifter om personuppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Naturvårdsverket gör alltid en sekretessprövning innan myndigheten lämnar ut allmänna handlingar.

Hur länge sparar Naturvårdsverket personuppgifter?

Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddförordningen när dina personuppgifter behandlas. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (registerutdrag), rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du kan även invända mot personuppgiftsbehandlingen.

Du har även rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet på dataskyddsområdet.

Kontaktuppgifter till Naturvårdsverket och myndighetens dataskyddsombud: Tel: 010-698 10 00.

E-post: registrator@naturvardsverket.se

E-post: dataskyddsombud@naturvardsverket.se

Mer om hur Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter