Allmänna villkor för anslutning via API för anteckning

Här hittar du allmänna villkor för anslutning via API för anteckning.

Version 3.0, senast uppdaterad 2021-04-15.

Enligt 6 kap. 9 § avfallsförordningen (2020:614) ska Naturvårdsverket föra ett elektroniskt register över uppgifter om farligt avfall som lämnas enligt 11 § (”avfallsregistret”).

Av 6 kap. 11 § avfallsförordningen framgår att den som är anteckningsskyldig elektroniskt ska lämna de uppgifter om farligt avfall som antecknats enligt 1–5 §§ till avfallsregistret.

Naturvårdsverket har vidare enligt 6 kap. 17 § 1 avfallsförordningen skyldighet att lämna ut de uppgifter ur avfallsregistret som behövs för tillsyn till en myndighet som ansvarar för tillsyn i fråga om avfall.

Naturvårdsverket tillhandahåller API för Bastjänst Farligt Avfall (”API:et”) som möjliggör elektroniskt inlämnande av uppgifter till avfallsregistret. API:et möjliggör även utlämnande till tillsynsmyndighet av uppgifter på medium för automatiserad behandling från avfallsregistret.

Syftet är att verksamhetsutövare på ett enkelt sätt ska kunna lämna in uppgifter till avfallsregistret samt att Naturvårdsverket, på begäran av tillsynsmyndighet, ska kunna lämna ut uppgifter från avfallsregistret som behövs för tillsyn i fråga om avfall.

Med dessa begrepp avses följande i dessa Allmänna villkor:

API Application Programming Interface – applikations-gränssnitt för kommunikation maskin-till-maskin.
API:et Det API som Naturvårdsverket tillhandahåller för Bastjänst Farligt Avfall vilket är en webbtjänst som möjliggör att två olika system kan utbyta information med varandra.
Anslutande part Den verksamhetsutövare eller tjänsteleverantör som ingått avtal med Naturvårdsverket och som har att följa dessa Allmänna villkor.
Part Var och en av Naturvårdsverket, verksamhetsutövare eller tjänsteleverantör.
Parterna Gemensam benämning av båda parter.
Tillsynsmyndighet Myndighet som enligt 26 kap. miljöbalken och miljötillsyns-förordningen (2011:13) ansvarar för tillsyn i fråga om avfall.
Verksamhetsutövare Den som är anteckningsskyldig enligt bestämmelserna i 6 kap. 1–5 §§ avfallsförordningen (2020:614).
Tjänsteleverantör Ett företag som tillhandahåller en tjänst till en eller flera verksamhetsutövare eller tillsynsmyndigheter, där tjänsten är ett system med teknisk koppling till Naturvårdsverkets Bastjänst Farligt Avfall, BTFA. Tjänsteleverantör kan vara en systemutvecklare som levererar verksamhetssystem till verksamhetsutövare i form av en tjänst. I en koncern kan ett moderbolag agera tjänsteleverantör till sina dotterbolag.

 

3.1 Avtalets innehåll

I Avtal om produktionsanslutning via API till Bastjänst Farligt Avfall, (”Avtalet”) ingår dessa Allmänna villkor för anslutning via API till Bastjänst Farligt Avfall, (”Allmänna villkor”).

Allmänna villkor består av denna huvudtext och följande bilagor:

Bilaga A Teknisk beskrivning av Naturvårdsverkets Bastjänst Farligt Avfall och API för tillsyn.

Bilagan gäller för tillsynsmyndigheter och de tjänsteleverantörer som erbjuder tjänst till en eller flera tillsynsmyndigheter.

Bilaga B Teknisk beskrivning av Naturvårdsverkets Bastjänst Farligt Avfall och API för anteckning.

Bilagan gäller för verksamhetsutövare och de tjänsteleverantörer som erbjuder tjänst till en eller flera verksamhetsutövare.   

Avtalet i sin helhet (inklusive dessa Allmänna villkor) benämns fortsättningsvis enbart ”Avtalet”.

3.2 Rangordning och tolkningsordning

Bestämmelser i lag eller annan författning som avviker från Avtalet ska ha företräde framför bestämmelser i Avtalet.

I händelse av motstridande bestämmelser i de Allmänna villkoren och Avtal om produktionsanslutning har de Allmänna villkoren företräde.

Om bestämmelser i Allmänna villkor är motstridiga ska följande gälla:

  • En bestämmelse ska ha företräde framför en annan om det med hänsyn till omständigheterna är uppenbart.
  • En bestämmelse i denna huvudtext ska ha företräde framför en bestämmelse i Bilaga A eller Bilaga B. 
  • En senare version av ett dokument ska ha företräde framför en tidigare version av samma dokument.

Naturvårdsverket tillhandahåller API:et enligt Avtalet och ansvarar för drift och underhåll samt förvaltning och utveckling av API:et. Naturvårdsverket tillhandahåller även driftinformation och information om releaseuppdateringar samt ändringar i API:et på Naturvårdsverkets webbplats: naturvardsverket.se. 
Naturvårdsverket ansvarar även för kontroll av den anslutande partens användning av API:et för att säkerställa att denne följer de villkor som framgår av Avtalet.

Naturvårdsverket får besluta att upphöra med att tillhandahålla API:et. Naturvårdsverket ska underrätta den anslutande parten sextio (60) dagar före upphörandet. Om beslutet grundar sig i en ändring av de rättsliga förutsättningarna för att tillhandahålla API:et får Naturvårdsverket omedelbart upphöra med att tillhandahålla API:et. Naturvårdsverket ska då skyndsamt underrätta den anslutande parten om detta.

Naturvårdsverket förbehåller sig rätten att tillfälligt begränsa tillgängligheten till API:et i den omfattning som är nödvändig på grund av utveckling, underhåll eller driftmässiga skäl samt av säkerhetsskäl. Naturvårdsverket ska sträva efter att minimera avbrottstiden och vidta åtgärder för att Parterna ska åsamkas minsta möjliga skada.

Den anslutande parten ska ansluta till API:et på det sätt som följer av Avtalet. Den anslutande parten har inte rätt att på teknisk väg bereda sig obehörig åtkomst till, störa eller avaktivera API:et. Det innefattar, men är inte begränsat till, användning av virus, maskar, trojaner eller annan skadlig kod i API:et eller på den webbplats där API:et tillhandahålls.

För att säkerställa Avtalets efterlevnad har Naturvårdsverket rätt att i kontrollsyfte inhämta underlag från den anslutande parten. Naturvårdsverket ska utföra uppföljning av Avtalet med god framförhållning och på ett sätt som inte stör den anslutande partens verksamhet i övrigt. Den anslutande parten ska medverka vid sådan kontroll. Vardera Part ska bära sina egna kostnader för genomförande av kontroll enligt denna punkt.

Om det vid kontroll framkommer brister har Naturvårdsverket rätt att stänga av den anslutande partens tillgång till API:et i enlighet med punkten 8.

Om den anslutande parten bryter mot Avtalet eller agerar i strid med författning eller om den anslutande partens användning av API:et skadar eller riskerar att skada förtroendet för API:et har Naturvårdsverket rätt att omedelbart, tillfälligt eller permanent, stänga av eller begränsa den anslutande partens åtkomst till API:et. Den anslutande parten ska snarast möjligt underrättas om avstängningen eller begränsningen samt skälen till denna.

En begränsning av den anslutande partens åtkomst till API:et får inte fortgå under längre tid än vad som är försvarligt med hänsyn till omständigheterna.

Naturvårdsverket har rätt att omedelbart säga upp Avtalet om den anslutande parten i väsentlig mån eller vid upprepade tillfällen bryter mot Avtalet och inte vidtar rättelse inom tio (10) dagar efter anmodan eller om det framkommer att Den anslutande parten lämnat oriktiga uppgifter i det underlag som legat till grund för anslutning till API:et och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid anslutning till API:et.

Naturvårdsverket har rätt att säga upp Avtalet om den anslutande parten invänt mot en ändring, begränsning eller ett tillägg som meddelats enligt punkten 9. Sådan uppsägning ska, om inte annat anges, gälla från och med den dag då ändringen ska träda i kraft.

Den anslutande parten har rätt att när som helst, utan särskilt skäl, säga upp Avtalet. Sådan uppsägning sker genom att behörig företrädare eller kontaktperson för den anslutande parten skriftligen underrättar Naturvårdsverket. Efter inkommen underrättelse ska Naturvårdsverket informera den anslutande parten om att Avtalet har upphört.

Uppsägning av Avtalet ska vara skriftlig. Den anslutande partens uppsägning av Avtalet ska skickas till:

kundtjanst@naturvardsverket.se

eller

Naturvårdsverket
106 48 Stockholm

Om den anslutande partens rätt att använda API:et upphör ska denne med omedelbar verkan avsluta och radera sin anslutning till API:et.

Naturvårdsverket förbehåller sig rätten att avsluta och radera anslutningar till API:et efter att Avtalet har sagts upp.

Naturvårdsverket får ändra de Allmänna villkoren. Den nya versionen träder i kraft den dag som anges i punkten 19.

Naturvårdsverket förbehåller sig rätten att genomföra nödvändiga uppdateringar och ändringar av API:et. Information om vilka uppdateringar och ändringar som är aktuella för API:et kommer att publiceras på Naturvårdsverkets webbplats med uppgift om när dessa träder i kraft eller upphör att gälla.

Den anslutande parten ska löpande ta del av information om API:et som publiceras på Naturvårdsverkets webbplats.

Genom fortsatt användning av API:et, efter att en ändring har genomförts i API:et eller i dessa Allmänna villkor, godkänner den anslutande parten ändringen. Om den anslutande parten inte accepterar en ändring enligt ovan har denne inte längre rätt att använda API:et och ska säga upp Avtalet enligt punkten 8.

10.1 Personuppgiftsansvar

Naturvårdsverket är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i avfallsregistret. Naturvårdsverket är även personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker vid administration av API:et.

Tillsynsmyndighet är personuppgiftsansvarig för behandlingar av personuppgifter som sker hos denne, såsom behandling som avser personuppgifter som Tillsynsmyndighet får del av vid begäran om utlämnande av uppgifter från avfallsregistret. Personuppgiftsansvaret omfattar även personuppgifter som behandlas hos Tillsynsmyndighet vid administration av behörigheter för åtkomst till API:et.

Den anslutande parten är personuppgiftsansvarig för behandlingar av personuppgifter som sker hos denne vid inlämnade av uppgifter till avfallsregistret.

Respektive part ansvarar för att följa dataskyddslagstiftningen.

Naturvårdsverket ska omgående underrätta den anslutande parten vid en personuppgiftsincident. En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. Naturvårdsverket har också en skyldighet att anmäla personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten och informera de vars personuppgifter berörs av en inträffad personuppgiftsincident.

10.2 Personuppgiftsbehandling

Ändamålet med behandlingen av den anslutande partens eller dennes ombuds personuppgifter är för att sköta administration med anledning av anslutningen till API:et. Naturvårdsverket kan även komma att behandla personuppgifter för tillsyn, framställande av statistik, rapportering till Europeiska kommissionen och annan internationell rapportering samt för arkivändamål.

Rättslig grund för behandlingen enligt dataskyddsförordningen är allmänt intresse. Naturvårdsverkets leverantörer för IT-drift och förvaltning, ärendehanteringssystem och kontorstjänster kommer också ha tillgång till dessa personuppgifter.

Naturvårdsverket samlar in följande personuppgifter:

  • För- och efternamn till kontaktpersonen.
  • E-postadress till kontaktpersonen.
  • Telefonnummer till kontaktpersonen.
  • Behöriga företrädares namnteckning.
  • Behöriga företrädares för- och efternamn (namnförtydligande).

Naturvårdsverket behandlar personnummer endast i de fall det är nödvändigt för identifiering av en anslutande part som bedriver verksamhet i enskild näringsverksamhet (enskild firma).

Uppgifter som lämnas in till Naturvårdsverket blir allmänna handlingar hos myndigheten och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om personuppgifter finns i en allmän handling kan de som begär ut denna ta del av dessa personuppgifter om personuppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Naturvårdsverket gör alltid en sekretessprövning innan myndigheten lämnar ut allmänna handlingar.

Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter.

Dataskyddsförordningen ger registrerade ett antal rättigheter när personuppgifter behandlas. Den registrerade har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling av personuppgifter som rör den egna personen. Den registrerade kan även invända mot behandlingen.

Den registrerade har även rätt att inge klagomål till Integritetskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet inom dataskyddsområdet.

Kontaktuppgifter till Naturvårdsverkets dataskyddsombud:

Tel: 010-698 10 00, dataskyddsombud@naturvardsverket.se.

Mer information om Naturvårdsverkets behandling av personuppgifter finns längst ned på denna sida.

Informationssäkerhet innebär att rätt person har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle utifrån aspekterna konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Information i alla dess former, talad, digital och skriven, ska skyddas utifrån dessa aspekter.

Respektive part ansvarar för att bedriva ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete i enlighet med gällande författningar som styr samhällets informationssäkerhet.

Naturvårdsverket ansvarar för att informationsbehandlingen i API:et har ett väl anpassat skydd.

Naturvårdsverket ansvarar för att skyndsamt rapportera sådana rapporteringspliktiga it-incidenter som allvarligt kan påverka säkerheten i API:et till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Avtalet gäller från och med den dag då Parterna har undertecknat Avtalet och Naturvårdsverket dessförinnan har genomfört och godkänt test av anslutning i enlighet med vad som framgår av Bilaga A.

Avtalet gäller tills vidare.

Parterna ska hålla varandra underrättade om förhållanden som kan antas ha betydelse för att uppfylla Avtalet.

Den anslutande parten ska se till att aktuell uppgift om kontaktperson finns hos Naturvårdsverket.

Naturvårdsverket tar inte ut avgift för att tillhandahålla API:et.

Naturvårdsverket tillhandahåller kundtjänst där frågor rörande API:et kan ställas. Kontaktuppgifter till kundtjänst publiceras på Naturvårdsverkets webbplats.

För Avtalet ska svensk rätt tillämpas utan hänsyn till lagvalsregler. Tvist angående tolkning eller tillämpning av Avtalet och därmed sammanhängande frågor ska avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.

Dessa allmänna villkor gäller från och med den 15 april 2021.

Det är dataskyddsförordningen och övrig dataskyddslagstiftning som styr hur Naturvårdsverket ska behandla personuppgifter.

Naturvårdsverket är ansvarig för behandling av personuppgifter när uppgifter lämnas till avfallsregistret.

Ändamål och rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter i samband med att du identifierar dig med e-legitimation för att ansluta till e-tjänsten. När du loggar in vet Naturvårdsverket vem som lämnar in uppgifter för viss verksamhetsutövares räkning. Naturvårdsverket behandlar vidare dina personuppgifter vid förande av avfallsregistret.

Ett ytterligare ändamål är behandling av verksamhetsutövares eller dennes ombuds personuppgifter är för att sköta administration och avtalshantering med anledning av vederbörandes anslutning till Naturvårdsverkets API för bastjänst farligt avfall.

Personuppgifter kan även komma att behandlas vid Naturvårdsverkets framställande av statistik. I de fall arkivering behöver ske kommer personuppgifter även att behandlas för arkivändamål.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingen är uppgift av allmänt intresse.

Vilka personuppgifter samlar Naturvårdsverket in?

Naturvårdsverket samlar in för- och efternamn avseende företrädare för verksamhetsutövare, behöriga företrädares namnteckning och namnförtydligande vid undertecknande av avtal, telefonnummer och e-postadress samt personnummer om det är en enskild näringsidkare (enskild firma) som lämnar uppgifter till avfallsregistret. Personnummer behandlas även i samband med inloggning i e-tjänsten.

Vilka kan vara mottagare av personuppgifter som lämnas till Naturvårdsverket?

Naturvårdsverkets leverantörer av it-drift, it-förvaltning och utveckling samt ärendehanteringssystem kommer att ha tillgång till dina personuppgifter för att utföra sina uppdrag.

Uppgifter som lämnas in till Naturvårdsverket blir allmänna handlingar hos myndigheten och kan därmed begäras ut enligt tryckfrihetsförordningen. Om personuppgifter finns i en allmän handling kan de som begär ut denna ta del av dessa personuppgifter om personuppgifterna inte omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Naturvårdsverket gör alltid en sekretessprövning innan myndigheten lämnar ut allmänna handlingar.

Hur länge sparar Naturvårdsverket personuppgifter?

Personuppgifter i allmänna handlingar bevaras och gallras i enlighet med arkivlagstiftningen, Riksarkivets föreskrifter och myndighetens beslut om tillämpning av dessa föreskrifter.

Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddförordningen när dina personuppgifter behandlas. Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter (registerutdrag), rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter. Du kan även invända mot personuppgiftsbehandlingen.

Du har även rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet på dataskyddsområdet.

Kontaktuppgifter till Naturvårdsverket och myndighetens dataskyddsombud: Tel: 010-698 10 00.

E-post: registrator@naturvardsverket.se

E-post: dataskyddsombud@naturvardsverket.se

Mer om hur Naturvårdsverket behandlar dina personuppgifter