Vägledning

Avfallshantering kopplat till Coronavirus

Vägledning om avfallsklassificering gällande smittförande avfall, anteckningsskyldighet och transporter rörande detta avfall samt hantering av hushållsavfall.

Avfallsklassificering

Vid en bedömning av hur smittförande avfall som uppstått i samband med vård av patienter med covid-19 inom hälso- och sjukvården ska klassificeras är utgångspunkten avfallsförordningen (2020:614) och Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2005:26 är meddelade med stöd av bland annat bemyndigandet i 4 kap 18 § avfallsförordningen som anger att Socialstyrelsen får meddela de föreskrifter om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvård som behövs för verkställigheten av förordningen.

Bilaga tre till avfallsförordningen innehåller en förteckning över avfallstyper, där varje avfallstyp anges med en sexsiffrig avfallskod. Avfallskoder som är markerade med en asterisk (*) anger att avfallstypen är farligt avfall. Avfall från hälso- och sjukvård som är smittförande och farligt inryms under avfallskoden 18 01 03* Avfall där det ställs särskilda krav på insamling och bortskaffande på grund av smittofara och som enligt 2 kap 3 § ska anses vara farligt avfall.

Vi bedömer att genom att ta upp den farliga egenskapen HP 9, smittofara, i avfallskoden 18 01 03* har det redan konstaterats att det ställs särskilda krav på hanteringen av avfallet som därmed bedöms vara farligt avfall. Naturvårdsverket bedömer därför att bisatsen och som enligt 2 kap 3 § ska anses vara farligt avfall inte innebär att det ska göras ytterligare en bedömning. För att smittförande avfall ska klassas som farligt avfall ska det således finnas krav på särskild hantering på grund av smittofara. Socialstyrelsen är den myndighet som är behörig att meddela föreskrifter för hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2005:26 anger de definitioner och krav som gäller vid hantering av smittförande avfall som uppkommer inom hälso- och sjukvården.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården (socialstyrelsen.se)

Smittförande avfall är enligt Socialstyrelsens föreskrifter definierat på ett sätt som innebär att det är farligt avfall. Avfall som uppstår eller uppstått i samband med vård av patienter med covid-19 inom hälso- och sjukvården och som av avfallsinnehavaren bedömts vara smittförande enligt SOSFS 2005:26 ska därför klassificeras som farligt avfall.

Anteckningsskyldighet

Den som hanterar farligt avfall ska föra de anteckningar som krävs enligt 6 kap avfallsförordningen. Av 6 kap 1 § framgår vilka uppgifter som ska redovisas av den som bedriver en yrkesmässig verksamhet där farligt avfall uppkommer. 6 kap 3 § anger de uppgifter som ska antecknas av den som yrkesmässigt samlar in farligt avfall. I 27 § SOSFS 2005:26 finns närmare upplysningar om hur anteckningarna ska sammanställas.

Avfallstransporter

Det krävs enligt 5 kap 1 § avfallsförordningen tillstånd för att yrkesmässigt transportera avfall. Smittförande avfall med avfallskod 18 01 03* är dock undantaget från tillståndsplikt enligt 5 kap 2 § avfallsförordningen. För den som transporterar smittförande avfall med avfallskod 18 01 03* som uppkommit i egen verksamhet gäller krav på anmälan enligt 5 kap 7 §. Anmälningsplikt enligt 5 kap 7 § krävs däremot inte för yrkesmässiga transportörer som anlitats för att utföra transporter av smittförande avfall.   

Transportdokument ska upprättas i enlighet med 6 kap 19 § avfallsförordningen om farligt avfall överlämnas till en ny innehavare för transport.

Av 26 § SOSFS framgår att smittförande avfall ska transporteras på ett sådant sätt att förpackningen eller behållaren inte kan skadas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) vägleder i frågor om transport av farligt gods enligt ADR-S och RID-S.

Information från MSB

I den rådande situationen finns nu tillfälliga lättnader som innebär en förlängd giltighetstid för ADR-intyg och intyg för säkerhetsrådgivare. Dessutom införs tillfälliga bestämmelser för fordon och tankar som används för farligt gods som gör det möjligt att använda tankar och fordon längre tid innan den återkommande, mellanliggande eller årliga tekniska kontrollen ska ske.

Dessutom finns nu en möjlighet att transportera avfall (skyddskläder, skyddshandskar etc) som uppkommit i samband från hantering av patienter med Covid-19 i containrar.

På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats finns mer information om dessa lättnader och ni finner informationen här:

Farligt gods och påverkan av coronaviruset (msb.se) 

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Folkhälsomyndigheten ger råd och anvisningar för att förebygga smittspridning i samhället. Folkhälsomyndigheten bedömer att risken för spridning av coronavirus via hushållsavfall är mycket låg förutsatt att ordinarie rutiner för avfallshantering följs. Avfall från hushåll med personer som är bekräftat eller misstänkt sjuka i covid-19 bedöms innebära en mycket låg risk för smittspridning och kan hanteras som vanligt, dvs. lämnas som brännbart hushållsavfall. Avfall som bedöms kunna vara kontaminerat med luftvägssekret eller andra kroppsvätskor, till exempel använda pappersnäsdukar och blöjor, bör dock läggas i avfallspåse som försluts ordentligt. Avfall som kommer från verksamheter och som kan liknas vid hushållsavfall bedöms också innebära en mycket låg risk för smitta om det hanteras enligt ovan.