Vägledning

Genetiska resurser, Nagoyaprotokollet

Deklarera tillbörlig aktsamhet

Information om att deklarera tillbörlig aktsamhet vid användning av genetiska resurser och/eller traditionell kunskap i EU:s digitala verktyg ”DECLARE”.

Skyldighet att deklarera tillbörlig aktsamhet

Som användare av genetiska resurser och/eller traditionell kunskap om sådana resurser från ett land som är part till Nagoyaprotokollet och har tillträdeslagstiftning med avseende på genetiska resurser och/eller traditionell kunskap, är du skyldig att deklarera tillbörlig aktsamhet i DECLARE i enlighet med EU ABS-förordningen och EU:s genomförandeförordning. 

Du ska deklarera att du visar/har visat tillbörlig aktsamhet för att förvissa dig om att den genetiska resursen/traditionella kunskapen har inhämtats enligt det aktuella landets tillträdeslagstiftning samt att nyttan fördelas rimligt och rättvist enligt ömsesidigt överenskomna villkor i enlighet med samma lagstiftning. Du ska bl.a. lämna information om förhandsgodkännande (PIC, Prior Informed Consent) och ömsesidigt överenskomna villkor (MAT, Mutually Agreed Terms), om detta krävs enligt tillträdeslandets lagstiftning. Du deklarerar till Naturvårdsverket via EU:s digitala verktyg DECLARE. Du kan läsa mer om tillbörlig aktsamhet på följande webbsidor.

Att använda utländska genetiska resurser

Att använda traditionell kunskap om genetiska resurser från utlandet

Då ska du deklarera

Du ska deklarera vid två tillfällen;

  1. dels efter det att den första delbetalningen av forskningsmedel tagits emot eller senast vid projektets slut alternativt när slutrapporten lämnas in. Detta gäller även om det inte sker en vidare produktutveckling.
  2. dels i det slutliga utvecklingsstadiet för en produkt i samband med godkännandet eller lanseringen av produkten på marknaden. Detta gäller alltså enbart om det har skett en produktutveckling.

I artikel 5-6 i EU:s genomförandeförordning finns närmare information om tidpunkt för deklarationerna. Där anges även att deklarationsskyldigheten avseende punkt 1 endast gäller ”mottagare av forskningsfinansiering för forskning som omfattar användning av genetiska resurser och traditionell kunskap som rör genetiska resurser”. Med forskningsfinansiering avses varje finansiellt bidrag som ges för forskning, oavsett om det kommer från kommersiella eller icke-kommersiella källor. Begreppet forskningsfinansiering omfattar inte privata eller offentliga enheters interna budgetresurser.

Tillvägagångssättet för att deklarera kan du finna i användarmanualen till ”DECLARE”. Naturvårdsverket kan begära in komplettering av deklarationen om det behövs. Du ska i din deklaration markera eventuell konfidentiell information.

Informationen (icke konfidentiell) som lämnas i deklarationerna om tillbörlig aktsamhet överförs av Naturvårdsverket till EU-kommissionen och ABS Clearing-House via DECLARE där informationen publiceras i form av en så kallad ”kontrollpunktskommuniké”. ABS Clearing-House är Nagoyaprotokollets webbplats (ABSCH, The Access and Benefit-Sharing Clearing-House). 

Registrering i DECLARE

För att kunna lämna en deklaration behöver ett konto registreras i DECLARE. Det är upp till användarna/organisationen att besluta om vem/vilka i organisationen som kan lämna deklarationer om tillbörlig aktsamhet. Ett universitet kan till exempel besluta om att ha ett gemensamt konto och registrera universitetet eller en institution vid universitetet som organisation/deklarant i DECLARE. På liknande sätt kan ett företag besluta att registrera företaget eller en eller flera enskilda grenar inom företaget som organisationer/deklaranter i systemet. Medlemmar i en registrerad organisation inom ett och samma konto kommer att kunna se inlämnade deklarationer från andra medlemmar i samma organisation. En organisation kan inom ett konto ha så många aktiva medlemmar som önskas i DECLARE.

Om flera medlemmar registreras inom samma organisation, ska minst en person registreras som administratör så att denne kan ”förvalta” (lägga till eller ändra tillträde för) andra medlemmar. Den första personen som registrerar en organisation får automatiskt status som administratör. Det finns alltså två typer av medlemmar i en organisation: ”administratören” och ” medlemmen”. Båda kan se, skapa och lämna deklarationer om tillbörlig aktsamhet. Administratören kan även ta bort och lägga till nya medlemmar. 

Tänk på att konfidentiell information som tillhandahålls av medlemmarna i en organisation i DECLARE blir synlig för andra medlemmar från samma organisation. Om en viss organisation vill undvika en sådan situation, bör olika avdelningar registreras som separata organisationer med skilda konton, var och en med sina egna medlemmar. 

Observera också att utväxling av kommentarer mellan medlemmarna inom ett konto med användning av funktionen Add comment (lägg till kommentar) även kan vara synligt för de behöriga myndigheter som har tillträde till en viss deklaration beroende på inställningarna för kommentarernas synlighet. Du kan administrera synligheten för kommentarer i DECLARE. Om du vill använda funktionen Add comment (lägg till kommentar) för kommunikation mellan organisationens medlemmar (och du inte vill att myndigheterna ska kunna se detta), välj alternativet ”visible only to my organization members”.

För mer information om du omfattas av skyldigheten att deklarera tillbörlig aktsamhet, se kommissionens vägledning och EU:s genomförandeförordning. 

Kommissionens vägledning 

EU:s genomförandeförordning

EU ABS förordningen

Deklarationsverktyget

Kontakt på Naturvårdsverket

Mer information