Vägledning

Genetiska resurser, Nagoyaprotokollet

Att vara samlingsinnehavare av genetiska resurser

Vägledning om vad samlingsinnehavare, som exempelvis museer och botaniska trädgårdar, behöver tänka på.

Sidan vänder sig till

Samlingsinnehavare av genetiska resurser (exempelvis naturhistoriska museer, och botaniska trädgårdar).

Funktioner för underlätta uppfyllandet av ABS

För att underlätta för användare och medlemsstater att uppfylla ABS-förordningen och syftet med Nagoyaprotokollet har vissa särskilda funktioner införts vilka berör alla samlingsinnehavare i EU:

  • Ett generellt intyg att en samling uppfyller vissa villkor, så kallad registrerad samling, har införts vilket innebär att användaren inte behöver skaffa eget intyg/tillstånd när den registrerade samlingens genetiska resurser används.
  • En sammanslutning av användare kan enas om gemensamma rutiner för att leva upp till kraven om tillbörlig aktsamhet, så kallad bästa praxis, som godkänns av EU-kommissionen.

Registrerade samlingar inom EU

Europeiska kommissionen har ansvaret för att upprätta och underhålla register över godkända registrerade samlingarna inom unionen, men det är den enskilda medlemsstaten som är ansvarig för att kontrollera att samlingen uppfyller kriterierna i EU ABS förordningen och bevilja status som registrerad samling. När en medlemsstat har erkänt en samling i enlighet med artikel 5 i förordningen, ingår de i ett särskilt register. 

Registrera samlingar

Den som vill registrera en samling bör bland annat försäkra sig om att det för allt material, där tillträde skett efter 12 oktober 2014, finns uppgifter om:

  • spårbarhet och
  • eventuella villkor för användandet 

Krav för att bli registrerad

För att samlingen eller del av denna ska bli registrerad måste den uppfylla de kriterier som specificeras i artikel 5, ABS-förordningen. Informationskrav vid ansökan finns i bilaga 1 till ABS-genomförandeförordning. Arbete pågår med att ta fram ansökningsblanketter om du vill ha mer information eller är intresserad att få veta mer kan du kontakta Nagoya@naturvardsverket.se.

Bästa praxis

För dig som samlingsinnehavare kan det vara bra att känna till att det europeiska samarbetsorganet för taxonomiska institutioner (Consortium of european taxonomic facilities) har tagit fram en bästa praxis "CETAF Code of Conduct and Best Practice for Access and Benefit-Sharing" till stöd för samlingar som berörs av Nagoyaprotokollet och ABS-förordningen. 

Denna bästa praxis är officiellt erkänd av EU kommissionen. Den finns på kommisionens hemsida och du hittar den genom att klicka på register i avsnittet under bästa praxis.

CETAF Code of Conduct and Best Practice for Access and Benefit-Sharing (pdf på ec.europa.eu)

Information om hur man ansöker om att få sin bästa praxis erkänd på kommissionens hemsida 

Naturvårdsverket kontrollerar

Innan en samling kan bli registrerad ska Naturvårdsverket verifiera den. Naturvårdsverket ska utföra löpande kontroller av de registrerade samlingarna. 

Kontakt för att bli registrerad

Den samling som önskar bli registrerad är välkommen att ta kontakt med Naturvårdsverkets registrator.

registrator@naturvardsverket.se

Kontakt på Naturvårdsverket

Mer information