Vägledning

Genetiska resurser, Nagoyaprotokollet

Att bevilja forskningsmedel och godkänna produkter

Vägledning om vad du bör informera användarna om i samband med tilldelning av offentliga eller privata forskningsmedel och vid det slutliga godkännandet av en produkt.

Sidan vänder sig till

Aktörer som beviljar forskningsmedel respektive godkänner produkter som rör genetiska resurser och/eller traditionell kunskap om sådana resurser.

Information att förmedla

Som forskningsfinansiär eller produktgodkännande myndighet har du en viktig roll såsom informationsförmedlare och länk till användare av genetiska resurser.

Du kan bidra till ett bra genomförande av EU ABS-förordningen genom att informera användarna om de krav som ställs på dem i samband med tilldelning av offentliga eller privata forskningsmedel och vid slutskedet av produktutveckling.

Följande information bör du förmedla dels vid utlysning av forskningsmedel dels inför det slutliga godkännandet av en produkt. Länkar hittar du i fliken "Lagstiftning" ovan.

 • ABS-förordningen gäller alla genetiska resurser förutom:
  - den mänskliga arvsmassan,
  - genetiska resurser som faller utanför ett lands suveräna rättigheter, t.ex. marina områden utanför nationell jurisdiktion (internationellt vatten) samt områden som omfattas av det Arktiska fördraget
  - genetiska resurser för mat och jordbruk som används inom ramen för det internationella fördraget för växtgenetiska resurser och
  - influensaberedskapsramarna avseende influensavirus med pandemisk potential, det så kallade PIP Framework (Pandemic Influenza Preparedness)
 • ABS-förordningen gäller under förutsättning att tillträdeslandet är part till Nagoyaprotokollet samt att landet har en nationell tillträdeslagstiftning.
 • ABS-förordningen är tillämplig för tillträden av genetiska resurser gjorda efter 12 oktober 2014.
 • Närmare information om tidpunkt och tillvägagångssätt vid deklaration i samband med tilldelning av forskningsmedel respektive i samband med slutliga godkännandet av en produkt ges i artikel 5 respektive 6 i ABS genomförandeförordning (EU) 2015/1866. För mer information om vem som omfattas av skyldigheten att deklarera tillbörlig aktsamhet, se kommissionens vägledning och EU:s genomförandeförordning.
 • Stickprovskontroller av användarnas efterlevnad kommer att genomföras av Naturvårdsverket utifrån en riskbaserad kontrollplan.
 • Användaren ska redovisa att denne har tagit redan på och följt landets tillträdeslagstiftning genom att deklarera tillbörlig aktsamhet samt ska i sin deklaration tydligt markera eventuell sekretessbelagd information. 

Kommissionens vägledning

EU:s genomförandeförordning

EU ABS förordningen

Deklarera tillbörlig aktsamhet

Deklarera tillbörlig aktsamhet

Deklaration om tillbörlig aktsamhet görs i EU:s digitala verktyg ”DECLARE”. Tillvägagångssättet för att deklarera kan man finna i användarmanualen till ”DECLARE”. För mer information om att deklarera se webbsidan att deklarera tillbörlig aktsamhet.

Deklarera tillbörlig aktsamhet

Deklarationsverktyget

Viktigt om att visa tillbörlig aktsamhet

Naturvårdsverket begär att alla mottagare av forskningsmedel (artikel 7.1 i EU-förordning nr 511/2014), som avser användning av genetiska resurser och traditionella kunskaper om sådana, ska visa tillbörlig aktsamhet.

Den 12 oktober 2014 trädde Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen i kraft. Det innebär att den som forskar på genetiska resurser och eller traditionell kunskap om sådana ska ha tillstånd för att använda materialet samt ha ett avtal om hur forskningen kommer värdlandet till del om detta krävs enligt landets tillträdeslagstiftning. Användare som har inhämtat genetiska resurser och/eller traditionell kunskap om sådana resurser efter den 12 oktober 2014 är skyldiga att deklarera så kallad tillbörlig aktsamhet i enlighet med EU ABS-förordningen.

Att visa tillbörlig aktsamhet innebär att användaren ska kunna visa att den genetiska resursen och/eller traditionell kunskap som rör sådana resurser har inhämtats enligt gällande lagstiftning i det aktuella landet. För mer information om vad det innebär se stycket "Att visa tillbörlig aktsamhet" på webbsidorna "Att använda genetiska resurser från utlandet" samt "Att använda utländsk traditionell kunskap som rör en genetisk resurs". Naturvårdsverket ska även verifiera ansökningar om registrering av samlingar.

Att använda genetiska resurser från utlandet

Att använda utländsk traditionell kunskap som rör en genetisk resurs

Undantag gäller forskning om den mänskliga arvsmassan, pandemiskt influensavirus som omfattas av WHO:s ramverk PIP, genetiskt material som har inhämtats från internationellt vatten samt växtgenetiskt material som ingår i bilaga 1* i det internationella fördraget för växtgenetiska resurser (ITPGRFA). Vid frågor om bestämmelserna och deklaration av tillbörlig aktsamhet, kontakta Naturvårdsverket.

* Bilaga 1: Växtgenetiskt material som ingår i det internationella fördraget för växtgenetiska resurser (ITPGRFA) (pdf)

Länka gärna

Länka gärna till Naturvårdsverkets information från er webbplats.

Mer information