Vägledning

Genetiska resurser, Nagoyaprotokollet

Att använda traditionell kunskap

Vägledning om vad du behöver göra för att använda traditionell kunskap som rör genetiska resurser.

Sidan vänder sig till

Dig som planerar att använda traditionell kunskap som rör genetiska resurser.

Om traditionell kunskap

Traditionell kunskap som rör genetiska resurser är sådan traditionell kunskap som innehas av en urbefolkning eller ett lokalsamhälle och som är relevant för användningen av genetiska resurser. Kunskapsbäraren är rättighetsinnehavare när det gäller traditionell kunskap som rör genetiska resurser. Det är kunskapsbäraren som kan godkänna tillträdet till traditionell kunskap.

Tillbörlig aktsamhet

Det är din skyldighet att skaffa de tillstånd och medgivanden som krävs för inhämtandet av kunskapen. Ska du använda en genetisk resurs baserad på traditionell kunskap måste du visa att du tagit ”tillbörlig aktsamhet”. Det innebär bland annat att du måste kunna visa att du har relevanta tillstånd och medgivanden.

Du måste också kunna visa upp internationellt erkända intyg om efterlevnad samt information om sådant innehåll i de ömsesidigt överenskomna villkoren som är relevant för efterföljande användare. Om detta inte är möjligt ska du som användare av traditionell kunskap kunna visa hur, när och var åtkomsten har skett. Du ska även kunna visa att det finns en överenskommelse om bland annat fördelningen av nyttan. Detta gör du i deklarationer som ska göras vid två tillfällen.

Du är också skyldig att bevara den information som är relevant för att bedöma att tillbörlig aktsamhet visats i 20 år efter utgången av användningsperioden.

Tillträde till traditionell kunskap i Sverige

Någon särskild reglering av tillträde till traditionell kunskap finns inte i Sverige och är heller inte planerad med anledning av ABS-förordningen. 

Ska du använda traditionell kunskap som rör genetiska resurser behöver du deklarera "tillbörlig aktsamhet" till Naturvårdsverket (oavsett varifrån kunskapen kommer förutom om den kommer från Sverige).

Deklarera tillbörlig aktsamhet

Information om att deklarera tillbörlig aktsamhet vid användning av genetiska resurser och/eller traditionell kunskap i EU:s digitala verktyg ”DECLARE”.

Läs mer

Kontakt på Naturvårdsverket

Mer information