Vägledning

Genetiska resurser, Nagoyaprotokollet

ABS Clearing-House

Här hittar du information om hur du använder dig av ABS Clearing-House för att finna rätt information om ditt tillträdesland.

Om din forskning faller inom ramen för Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen så kan du besöka internetverktyget ABS Clearing-House (ABSCH) för att erhålla all nödvändig information om ditt tillträdesland.

ABSCH är en plattform och förmedlingsinstitution för utbyte av information om tillträde och fördelning av nytta och är en del av clearing-house-mekanismen. ABSCH är ett nyckelverktyg för att underlätta genomförandet av Nagoyaprotokollet genom att öka rättssäkerheten, tydligheten och insynen i förfarandena för tillträde och övervakning av utnyttjandet av genetiska resurser. Genom att tillhandahålla relevant information om ABS (Access, Benefit-Sharing) erbjuder ABSCH möjligheter att sammankoppla tillträdesländer och användare av genetiska resurser och tillhörande traditionell kunskap.

Där hittar du:

  • Information om tillträdeslandet är part i Nagoyaprotokollet och om landet tillämpar tillträdeslagstiftning 
  • Kontaktuppgifter till den nationella fokalpunkten (NFP) i ditt tillträdesland 
  • Kontaktuppgifter till den behöriga myndigheten (CNA) i ditt tillträdesland

           _ _ _ _ _ _ _ _ 

  1. Gå in via länken nedan. Klicka på det land där du ska inhämta resursen i eller välj land i listan.
  2. Klicka på ”view country profile”. Där hittar du all tillgänglig information om ABS i tillträdeslandet. 
    Landets nationella register publiceras av regeringarna och innehåller nationella uppgifter som är relevanta för genomförandet av Nagoya-protokollet liksom den information som parterna är skyldiga att tillhandahålla i enlighet med protokollet.

ABSCH  https://absch.cbd.int/

De nationella registerna innehåller följande information:

ABS Nationell Fokalpunkt (NFP) - Ansvarig för kontakt med CBD-sekretariatet och är den som ska tillgängliggöra information om förfaranden för tillträde till genetiska resurser och tillhörande traditionell kunskap samt upprättande av ömsesidigt överenskomna villkor (MAT). NFP är också ansvarig för information om behöriga nationella myndigheter, inhemska och lokala samfund samt andra berörda intressenter. 

Behöriga nationella myndigheter (CNA) - Myndigheter som är utsedda att ansvara för rådgivning om tillståndsförfarandet, hur man ingår ömsesidigt överenskomna villkor (MAT) samt hur man får förhandsgodkännanden (PIC). De är även, i förekommande fall, ansvariga för utfärdandet av skriftliga bevis att tillträdeskraven är uppfyllda. 

Lagstiftande, administrativa eller politiska åtgärder för ABS (MSR) - Åtgärder som antagits på nationell nivå för att genomföra Nagoyaprotokollets tillgångs- och fördelningsförpliktelser. Här kan du se om ett land har tillträdeslagstiftning eller inte.

Nationella webbplatser och databaser (NDB) - Information och länkar till nationella webbplatser eller databaser som är relevanta för ABS. Här kan du hitta information om förfarandet om tillträde till genetiska resurser och/eller tillhörande traditionell kunskap.

Internationellt erkänt intyg om efterlevnad (IRCC) – Ett tillstånd eller motsvarande dokument som har utfärdats vid tillträdet som bevis på att den genetiska resurs och/eller tillhörande traditionella kunskap som intyget gäller har inhämtats i enlighet med förhandsgodkännande och ömsesidigt överenskomna villkor.

Kontrollpunktskommunikéer (CP) I EU är dessa kontrollpunkter när du som användare deklarerar tillbörlig aktsamhet. Det gör du vid två tillfällen. Dels efter det att den första delbetalningen av forskningsmedel tagits emot eller senast vid projektets slut, alternativt när slutrapporten lämnas in. Dels i det slutliga utvecklingsstadiet för en produkt. Första deklarationstidpunkten gäller även om det inte sker en vidare produktutveckling. I Sverige skickas deklarationerna till Naturvårdsverket.

Kontrollpunktskommunikéer (CPC) – En sammanfattning av den information som samlats in eller mottagits av en kontrollpunkt (CP). I EU är det deklarationerna om tillbörlig aktsamhet som är kontrollpunktskommunikéer. Godkända deklarationer skickas sedan vidare till ABSCH eller om deklarationerna innehåller konfidentiella uppgifter direkt till det ursprungliga tillträdeslandet.

DECLARE EU-kommissionens deklarationsverktyg