Kvartals- och preliminära årsvisa växthusgasutsläpp

Naturvårdsverket redovisar kvartalsvisa och preliminära utsläppssiffror för helåret som en tidig uppskattning för att snabbare följa upp klimatmålen. På grund av osäkerheter i underlaget till beräkningarna av transportsektorns utsläpp har Naturvårdsverket pausat publicering av kvartalsstatistiken.