Vägledning om tillsyn och prövning av hamnar enligt miljöbalken

Naturvårdsverkets förslag till ny vägledning om tillsyn och prövning av hamnar enligt miljöbalken har varit ute på remiss. Synpunkter kunde lämnas fram till den 29 oktober 2021

Naturvårdsverket vill tacka remissinstanserna för deras konstruktiva synpunkter och engagemang. Mot bakgrund av det stora antalet remissvar kommenteras inte varje enskilt svar. Istället återger vi de huvudsakliga synpunkterna och bemöter dem i ett sammanhang där vi mer ingående motiverar de ställningstaganden vi gjort med anledning av synpunkter.

Vägledning om hamnverksamhet

Mer information

Förslaget till vägledning om tillsyn och prövning av hamnar enligt miljöbalken remitterades den 10 september 2021 till 91 remissinstanser. Remissen skickades till länsstyrelser och ett urval andra statliga myndigheter, ett urval av kommuner, relevanta branschorganisationer och intresseorganisationer samt ett urval av verksamhetsutövare. Remissen publicerades även på Naturvårdsverkets webb. Totalt inkom 62 remissvar.

Sammanställning av remissvar (pdf 108 kb)