Ansökan om myggbekämpning under 2023 i Forshaga kommun

Naturvårdsverket handlägger en ansökan om dispens och tillstånd för spridning av VectoBac G® mot översvämningsmyggor i Forshaga kommun under 2023.

Naturvårdsverket handlägger en ansökan från Nedre Dalälvens Utvecklings AB om dispens för spridning av bekämpningsmedlet VectoBac G® från helikopter för bekämpning av larver av översvämningsmygg samt om tillstånd att sprida bekämpningsmedlet inom Natura 2000-områden i Forshaga kommun under 2023.

Ansökan avser perioden 1 maj till och med 31 augusti 2023 och omfattar sammanlagt 750 hektar varav 135 hektar ligger inom tre (3) Natura 2000-områden.

Sökanden planerar att som mest använda sammanlagt 11 640 kg bekämpningsmedel varav 2 840 kg inom Natura 2000-områdena, dock högst 14 kg per hektar och spridningstillfälle. Bekämpningen är planerad att utföras med helikopter. Spridningen är planerad att ske vid högst tre olika tillfällen.

Sökanden föreslår bl.a. att den påbörjade inventeringen av fjädermyggor i Forshaga avslutas och Naturvårdsverket efterfrågar särskilt remissinstansernas synpunkter på det.

Synpunkter

Lämna eventuella synpunkter per e-post till registrator@naturvardsverket.se senast den 9 januari 2023 och ange ärendenummer NV-08544-22. Alternativt kan svar skickas per brev till Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm.

Tidplan för prövningen

2022

Vecka 43: Remissen skickas ut

2023

Vecka 2: Remissvaren sammanställs

Vecka 4: Ev. hemställan till regeringen om tillåtlighet

Vecka 8: Regeringens eventuella beslut i fråga om tillåtlighet

Vecka 10: Naturvårdsverket beslutar

Remisshandlingar