Ansökan om myggbekämpning under 2023-2025 vid Nedre Dalälven

Naturvårdsverket handlägger en ansökan om dispens och tillstånd för spridning av VectoBac G® mot översvämningsmyggor vid Nedre Dalälven under 2023-2025.

Naturvårdsverket handlägger en ansökan från Nedre Dalälvens Utvecklings AB om dispens för spridning av bekämpningsmedel från helikopter för bekämpning av larver av översvämningsmygg samt om tillstånd att sprida bekämpningsmedlet inom Natura 2000-områden.

Ansökan avser perioden 1 maj till och med 31 augusti årligen 2023-2025 och omfattar sammanlagt 14 103 hektar varav 7 1 33 hektar ligger inom 20 Natura 2000-områden.

Sökanden planerar att som mest använda sammanlagt 198 000 kg bekämpningsmedel per år varav 150 200 kg per år inom Natura 2000-områdena, dock högst 14 kg per hektar och spridningstillfälle. Bekämpningen är planerad att i huvudsak utföras med helikopter, men även till viss del för hand. Spridningen är planerad att ske vid högst fyra olika tillfällen per år.

Eventuella synpunkter lämnas senast den 5 december 2022.

Lämna synpunkter per e-post till registrator@naturvardsverket.se senast den 5 december 2022 och ange ärendenummer NV-06507-22. Alternativt kan svar skickas per brev till Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm.

Tidplan för prövningen

2022

Vecka 40: Remissen skickas ut

Vecka 49: Remissvaren sammanställs

Vecka 51: Ev. hemställan till regeringen om tillåtlighet

2023

Vecka 8: Regeringens eventuella beslut i fråga om tillåtlighet

Vecka 10: Naturvårdsverket beslutar

Remisshandlingar

Ansökan
Bilaga 1-7

Kontakt

Thomas Pettersson, thomas.pettersson@naturvardsverket.se