Föreskrifter om miljörapport

Denna remiss innehåller förslag till ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport. Senaste dag för lämnande av synpunkter var den 8 oktober 2021.

Ändringarna krävs för insamling av de uppgifter från verksamhetsutövarna som behövs för Naturvårdsverkets årliga klimatrapportering avseende täkter och för förbättrad avfallsstatistik. Förslaget berör ca 3 500 verksamheter. Av dessa är ca 3 300 verksamheter som omfattas av förslaget om att samla in uppgifter för avfallsstatistik och ca 200 är torvtäkter.

De tillkommande uppgifterna är uppgifter om torv respektive avfall.

  • Uppgifter om torv behöver samlas in eftersom de ingår i Naturvårdsverkets årliga klimatrapportering.  Uppgifterna efterfrågas enligt LULUCF-förordningen (2018/841/EU), Styrningsförordningen (2018/1999/EU) och IPCC 2006 Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. 
  • Uppgifter om avfall behöver samlas in eftersom dessa uppgifter ska rapporteras till EU vartannat år i enlighet med EU-förordning 2150/2002 om avfallsstatistik.

Mer information

Kontakt

Frågor under remisstiden besvaras av Caroline Appelberg och Izabela Tyrka Pettersson.

caroline.appelberg@Naturvardsverket.se
izabela.tyrka-pettersson@Naturvardsverket.se