Ansökan om myggbekämpning under 2022 i Forshaga kommun

Naturvårdsverket handlägger en ansökan om dispens och tillstånd för spridning av VectoBac G® mot översvämningsmyggor i Forshaga kommun under 2022.

Naturvårdsverket handlägger en ansökan från Nedre Dalälvens Utvecklings AB om dispens för spridning av bekämpningsmedel från helikopter för bekämpning av larver av översvämningsmygg samt om tillstånd att sprida bekämpningsmedlet inom Natura 2000-områden.

Ansökan avser perioden 1 maj till och med 31 augusti 2022 och omfattar sammanlagt 751 hektar varav 136 hektar ligger inom fyra (4) Natura 2000-områden.

Sökanden planerar att som mest använda sammanlagt 11 640 kg bekämpningsmedel varav 2 840 kg inom Natura 2000-områdena, dock högst 14 kg per hektar och spridningstillfälle. Bekämpningen är planerad att utföras med helikopter. Spridningen är planerad att ske vid högst tre olika tillfällen.

Eventuella synpunkter lämnas senast den 3 december 2021.

Lämna synpunkter

Lämna synpunkter per e-post till

registrator@naturvardsverket.se

senast den 3 december 2021 och ange ärendenummer NV-07485-21.

Alternativt kan svar skickas per brev till

Naturvårdsverket,
106 48 Stockholm.

Tidplan för prövningen

2021

Vecka 41: Remissen skickas ut

Vecka 49: Remissvaren sammanställs

Vecka 51: Ev. hemställan till regeringen om tillåtlighet

2022

Vecka 8: Regeringens eventuella beslut i fråga om tillåtlighet

Vecka 10: Naturvårdsverket beslutar

Kontakt

Frågor under remisstiden besvaras av Thomas Pettersson.

thomas.pettersson@naturvardsverket.se