Uppdrag om konventionen om biologisk mångfald

Naturvårdsverket redovisar här regeringens uppdrag att samordna arbetet mellan myndigheter, bransch- och civilsamhällsorganisationer för att säkerställa ett aktivt deltagande i framtagandet av det nya ramverket för konventionen för biologisk mångfald (CBD). Uppdraget redovisades till regeringen den 25 september 2020.

Som en del av uppdraget har dialogmöten genomförts med ett flertal statliga myndigheter, kommuner, ungdomar, civilsamhällsorganisationer och aktörer kopplade till de areella näringarna.

Utifrån inspel från dialogmötena och en analys av de viktigaste faktorerna för ett genomförande av de nya CBD-målen har sex förslag på vad staten kan göra tagits fram.

En viktig faktor för det nationella genomförandearbetet av de nya CBD-målen är att hela samhället bidrar. Därför föreslås en myndighetsgemensam kommunikationssatsning om biologisk mångfald, konventionen om biologisk mångfald och Agenda 2030. Syftet är att skapa förståelse bland samhällets aktörer för hur de kan bidra till, och vara delaktiga i, arbetet med biologisk mångfald. Vidare föreslås en utredning om vilka förutsättningar som behövs för att aktörerna ska kunna och vilja bidra till genomförandet, till exempel gällande arbetsformer, politiska beslut och tillgång till kunskapsunderlag.

Inom CBD lyfts miljöskadliga subventioner särskilt fram som ett område som behöver översyn. Därför föreslås att en särskild utredare får i uppdrag att utföra dels ett samlat och sektorsövergripande analysarbete kring incitament som kan verka negativt för biologisk mångfald, dels ett motsvarande uppdrag kring positiva incitament.

Myndigheter och statligt ägda bolag kan, om de går före i arbetet med genomförandet av de nya CBD-målen, bli modeller som sänker tröskeln för andra företag i samma branscher att ta egna initiativ. Därför föreslås att fler myndigheter ges i uppdrag att redovisa hur de arbetar för att integrera konventionen i sin verksamhet. De myndigheter som äger och förvaltar mark och vatten ska också delta aktivt i arbetet med bevarande av biologisk mångfald. Regeringen bör även fortsätta arbetet med att styra statligt ägda bolag i en miljömässigt hållbar riktning genom att kräva att bolagen är föregångare i omställningen till ett hållbart samhälle.

Förslagen syftar till att underlätta den samhällsomställning som bland annat av IPBES bedömts som nödvändig för att stoppa förlusten av biologisk mångfald.

Läs hela redovisningen av regeringsuppdraget om konventionen om biologisk mångfald (pdf 769 kB)