Stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar att integrera klimat och miljö i tillväxtarbetet

Tillväxtverket och Naturvårdsverket har haft ett gemensamt uppdrag att, efter samråd med Statens energimyndighet, stödja aktörer med regionalt utvecklingsansvar för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet. Uppdraget slutredovisades i oktober 2021.

Aktörer med regionalt utvecklingsansvar har haft i uppdrag att ta fram och genomföra en regional handlingsplan för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtverket för perioden 2017–2021 (se regeringsbeslut nedan). 

Tillväxtverket och Naturvårdsverket har samtidigt haft i uppdrag att stödja de regionala aktörerna i det arbetet. Det har inneburit att inom samtliga prioriteringar i den nationella strategin för hållbar regional tillväxt och attraktionskraft, bidra till att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet.

Tillväxtverket och Naturvårdsverket har bistått med utbildning, kunskaps- och kompetensutveckling samt erfarenhetsutbyte, genom att till exempel tillgängliggöra metoder, arbetssätt och goda exempel samt att göra en årlig nationell uppföljning av utfallet av de regionala handlingsplanerna och återkoppla det till aktörer på regional nivå.

Underlag

Redovisning

Kontakt

Fredrik Rangstedt, projektledare på Miljömålsenheten, fredrik.rangstedt@naturvardsverket.se