Produkters livslängd och återvinningsbarhet

Naturvårdsverket redovisade den 15 juni 2020 en översiktlig beskrivning av produkters livslängd och återvinningsbarhet.

Den genomgång som gjorts av kunskapsläget inom ramen för detta uppdrag är inte heltäckande men visar att:

  • Det finns ingen entydig definition av en produkts livslängd och inte heller av en produkts återvinningsbarhet. Båda begreppen definieras på ett flertal olika sätt och mäts med olika metoder utifrån syfte, produkt och produktkategori.
  • Viktiga principer som bör känneteckna miljöinformation för att konsumenter ska kunna tillgodogöra sig den är bland annat trovärdighet, transparens, tillgänglighet och jämförbarhet.

Redovisningen ska kunna användas som underlag till utredningsdirektivet för en i januariavtalet aviserad statlig utredning om produktpass. Naturvårdsverket ger och några reflektioner om andra aspekter som kan vara relevanta att beakta i en utredning om produktpass.

Arbetet har genomförts med stöd av Energimyndigheten och Konsumentverket. I ett inledande skede gjordes även en avstämning med Kemikalieinspektionen.

Redovisning

Kontakt