Genomförande av artikel 22 om bioavfall i svensk lagstiftning

Naturvårdsverket redovisar på regeringens uppdrag hur artikel 22 om bioavfall kan genomföras i den svenska lagstiftningen den 2 september 2021.

I november 2020 gav regeringen Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG i den svenska lagstiftningen. 

Redovisningen innehåller förslag på författningsändringar för genomförande av artikel 22. Ändringar som föreslås berör Avfallsförordningen och Miljöprövningsförordningen. Analys av förutsättningar för genomförandet och konsekvenser av förslagen redovisas också.

Redovisning

Kontakt