Förslag på nya avgifter för tillsyn och prövning enligt miljöbalken

På regeringens uppdrag har Statskontoret och Naturvårdsverket sett över systemet för avgifter för sådan prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken. Naturvårdsverket har nu den 29 mars 2022 slutredovisat sin del av uppdraget till Miljödepartementet.

Naturvårdsverket presenterar förslag på förändringar i avgiftssystemet för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet som vidareutvecklar Statskontorets förslag. Naturvårdsverket föreslår också nya avgifter och avgiftsnivåer för miljöfarlig verksamhet, vattenverksamhet och viss övrig verksamhet. 

Statskontoret fick bland annat i uppdrag att se över avgiftssystemet enligt miljöbalken med fokus på de verksamheter och områden som omfattas av förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT). Statskontoret har redovisat sitt uppdrag från regeringen i rapporten "Översyn av avgiftssystemet för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (2020:23)".

Naturvårdsverket fick i uppdrag att med utgångspunkt i Statskontorets analys och förslag föreslå avgifter och indelning av verksamheter i olika avgiftsnivåer för de verksamheter som avses i 2, 3 och 7 kap. FAPT så att avgifterna står i proportion till kostnader för prövning och tillsyn av verksamheterna i olika branscher och för olika ärendetyper samt är lättbegripliga och förutsebara.

Vad gäller prövning av miljöfarlig verksamhet (2 kap. FAPT) lämnar Naturvårdsverket bland annat förslag på att de årliga prövningsavgifterna för verksamheter som driver verksamhet med stöd av miljötillstånd fasas ut och istället ersätts med ansökningsavgifter för verksamheter som ansöker om tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Avgiften föreslås uppgå till mellan 75 000 – 1 300 000 kronor beroende på verksamhetens komplexitet.

Vad gäller tillsyn av miljöfarlig verksamhet föreslår Naturvårdsverket bland annat att de årliga tillsynsavgifterna höjs med 11 procent för att ligga i fas med den kostnadsutveckling som skett sedan år 2018 då avgifterna senast höjdes. Naturvårdsverket förslår vidare, i enlighet med Statskontoret förslag, att det införs en möjlighet att ta ut en kompletterande timavgift för extraordinär tillsyn av miljöfarlig verksamhet.

Vad gäller vattenverksamhet (3 kap. FAPT) föreslår Naturvårdsverket bland annat, i enlighet med förslag som utarbetats av Havs- och vattenmyndigheten, bland annat att avgifterna för prövning, tillsyn och anmälan av vattenverksamhet höjs. Grundavgiften för tillståndsprövning av vattenverksamhet höjs till belopp om 20 000 - 700 000 kronor.

Vad gäller vattenverksamhet som avser markavvattning föreslår Naturvårdsverket att möjligheten att ta ut avgift för tillståndsprövning utökas till att omfatta även markavvattningsanläggningar i form av vallar och ytor. Naturvårdsverket anser att det bör vara möjligt att ta ut avgift för prövning av dispens från markavvattningsförbudet som i flertalet ärenden är den mest komplicerade och tar längst tid, och föreslår därför att en ny sådan avgift som bestäms till samma nivå som tillståndsprövningen.

Vad gäller viss övrig verksamhet (7 kap. FAPT) föreslås bland annat höjningar av vissa befintliga avgifter för prövning av ansökan om dispens från områdesskydd, bland annat avgiften för strandskyddsdispens. Naturvårdsverket har identifierat att det saknas möjlighet att ta ut avgift för flera olika typer av prövningar. Därför föreslås flera nya avgifter, bland annat för prövning av Natura 2000-tillstånd.

Slutligen föreslår Naturvårdsverket vissa övriga förändringar av FAPT. Naturvårdsverket föreslås bland annat få i uppgift att vart tredje år se över de flesta avgiftsnivåerna i FAPT.

Redovisning

Kontakt

Maria Ed, Maria.Ed@Naturvardsverket.se, avgifter för tillsyn Miljöfarlig verksamhet och prövning enligt 15 kap. miljöbalken.

Tomas Waara, Tomas.Waara@Naturvardsverket.se, avgifter för prövning Miljöfarlig verksamhet.

Sara Andersson, Sara.Andersson@Naturvardsverket.se, avgifter för vattenverksamhet som är markavvattning och prövning enligt 7 och 8 kap. miljöbalken.

Eva-Britt Eklöf Petrusson, eva-britt.eklofpetrusson@havochvatten.se, Havs- och vattenmyndigeten, avgifter för vattenverksamhet