Differentierade producentansvarsavgifter

Naturvårdsverket redovisade den 25 mars 2022 sitt regeringsuppdrag att förbereda myndighetsföreskrifter om kriterier för differentierade producentansvarsavgifter för förpackningar och elutrustning.

Naturvårdsverkets föreskrifter ska bidra till att uppfylla krav i EU:s avfallsdirektiv och ska vara beslutade senast den 5 januari 2023. I redovisningen av uppdraget lämnas en kort redogörelse för hur Naturvårdsverkets arbete med myndighetsföreskrifter fortskrider.

Syftet med bestämmelser om differentierade avgifter är att ge incitament till mer hållbara produktions- och konsumtionsmönster i en cirkulär ekonomi.

Naturvårdsverkets arbete med föreskrifter tar sin utgångspunkt i den befintliga marknadsinitierade avgiftsdifferentiering som idag tillämpas av insamlingssystemen i Sverige. Arbetet beaktar också att flera initiativ i närtid förväntas tas på EU-nivå, både för förpackningar och elutrustning. Naturvårdsverkets bedömning är att de föreskrifter som tas fram under 2022 ska vara av grundläggande karaktär med en förhållandevis låg detaljeringsgrad. Successivt kan både ökad kunskap och harmoniserande åtgärder på EU-nivå möjliggöra och motivera en mer detaljerad reglering. Inriktningen är att Naturvårdsverket under första halvåret 2022 ska remittera förslag till föreskrifter med konsekvensbedömningar.

Redovisning

Kontakt

Förpackningar:
Malin Göransson
malin.goransson@naturvardsverket.se

Elutrustning:
Magdalena Salomonsson
magdalena.salomonsson@naturvardsverket.se