Århuskonventionen

Naturvårdsverket redovisade den 3 september 2021 sitt regeringsuppdraget att ta fram en analys av föreslagna rekommendationer för genomförande av Århuskonventionen.

I skrivelsen redovisas Naturvårdsverkets regeringsuppdrag att analysera förutsättningarna för Sverige att ställa sig bakom och leva upp till de föreslagna uppdaterade rekommendationerna för genomförande av Århuskonventionen, vilka avses beslutas vid konventionens partsmöte i oktober 2021.

Naturvårdsverkets bedömning är att Sverige kan ställa sig bakom rekommendationerna.

I skrivelsen redovisas förändringsbehov som aktualiseras av de föreslagna rekommendationerna inom fem områden kopplade till den svenska förvaltningens hantering av digital miljöinformation och digitala lösningar på miljöområdet. Dessa fem områden är:

  • implementering av begreppet ”miljöinformation” i svensk lagstiftning
  • allmänhetens tillgång till miljöinformation och den enskildes integritet
  • samordnad digital inhämtning av uppgifter från företag
  • hantering av andra myndigheters miljöinformation och tillhandahållande av myndighetsgemensamma tekniska lösningar
  • gemensamt språkbruk vid samverkan, informationshantering och datadelning.

Redovisning

Kontakt