Utveckla samverkan för Sveriges delar av en hållbar batterivärdekedja i EU

Naturvårdsverket har tillsammans med Energimyndigheten och SGU fått i uppdrag att utveckla samverkan för Sveriges delar av en hållbar batterivärdekedja i EU.

Naturvårdsverket, Energimyndigheten och SGU ska inom regeringsuppdraget utveckla myndighetssamverkan för att stödja utvecklingen av verksamheter i Sverige som kan utgöra delar av en hållbar och konkurrenskraftig värdekedja för batterier i EU.

Samverkan ska utgå från behov av ökad batterianvändning och energilager som en del av samhällets elektrifiering genom exempelvis elektrifiering av transportsektorn (däribland genom eldrivna fordon) och användning av batterier som energilager i energisystemet i övrigt.

Myndighetssamverkan ska leda till ett utökat samarbete mellan myndigheterna med utgångspunkt i myndigheternas respektive ansvarsområden och kring frågor som bedöms ha en väsentlig påverkan på förutsättningarna inom området.

Samverkan ska bland annat gälla regelverk och arbete med forskning, utveckling, demonstration och innovation vilket ska inkludera dialog med relevanta forskningsfinansiärer för att bättre utnyttja synergier i insatser.

Redovisning

Uppdraget ska genomföras i samverkan med Energimyndigheten och SGU. Delredovisning ska ske senast den 28 februari 2021. Uppdraget ska slutredovisas senast den 14 oktober 2022. 

Kontakt

Christian Junestedt, projektledare för regeringsuppdraget för Naturvårdsverket, christian.junestedt@naturvardsverket.se