Utsläppsinventeringar på klimatområdet

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda och föreslå hur systemet för utsläppsinventeringar på klimatområdet kan utvecklas.

Naturvårdsverket ska utreda och föreslå hur systemet för utsläppsinventeringar på klimatområdet kan utvecklas i syfte att snabbare och med stärkt kvalitet kunna presentera analyser och sammanställningar av utsläppsutvecklingen. I detta ingår att för respektive utsläppssektor stärka analysen av vilka styrmedel, åtgärder och andra omvärldsfaktorer som förklarar förändringar av utsläppsutvecklingen. I uppdraget ingår även att beskriva nuvarande organisation för insamling, sammanställande och analys av utsläppsdata. I uppdraget ingår att löpande stämma av arbetet med Regeringskansliet. 

Redovisning

Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2023.

Kontakt

Dag Lestander, projektledare

dag.lestander@naturvardsverket.se