Underlag för ökad klimatambition på EU-nivå

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att löpande analysera klimatförslag från EU-kommissionen kopplade till den ökade ambitionen till 2030 och den gröna given, inklusive lagstiftningspaketet kallat Fit for 55.

Naturvårdsverket ska analysera förslag på åtgärder på EU-nivå från Europeiska kommissionen samt andra relevanta förslag som möjliggör att EU når nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050 och minst 55 procent utsläppsminskning jämfört med 1990 till 2030.

I analysen ska Naturvårdsverket beakta förslagens samhällsekonomiska effektivitet, risker för läckage inom respektive utanför EU och förenlighet med EU-fördragets principer.

Naturvårdsverket ska vid behov inhämta underlag från Konjunkturinstitutet, Trafikverket, Transportsstyrelsen, Trafikanalys, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Statens energimyndighet, Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk och Sveriges lantbruksuniversitet.

Delredovisningar sker löpande efter avstämning med Regeringskansliet (Miljödepartementet). Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2023.

Nytt utsläppsmål för 2030 och Fit for 55

Kommissionen föreslog i september 2021 ett nytt utsläppsmål för EU till 2030 och presenterade en konsekvensanalys kring detta som Naturvårdsverket snabbanalyserade:

Analys av Kommissionens meddelande Höjning av Europas klimatambition för 2030 och tillhörande konsekvensanalys (pdf 403 kB)

EU enades under våren 2021 om att EU:s nettoutsläpp av växthusgaser till 2030 ska minska med 55 procent jämfört med 1990. I juli 2021 presenterade EU det paket som kommit att kallas Fit for 55. Paketet innehöll 17 dokument med bland annat flera förslag på omfattande förändringar av rättsakter eller förslag på nya rättsakter. Naturvårdsverket gjorde snabbanalyser av fyra områden och har både inför och efter att paketet presenterades analyserat frågor kopplade till EU ETS, ESR, LULUF och gränsjusteringsmekanism (CBAM).

Så ska den gröna given genomföras (europa.eu)

Naturvårdsverkets analyser

Bokföring av bio-CCS

Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) kan även göras vid förbränning av biobränslen. Då fångas biogen koldioxid in, så kallad bio-CCS eller BECCS, vilket skapar negativa utsläpp. Negativa utsläpp från bio-CCS kan användas som kompletterande åtgärd för Sverige att använda för att nå de nationella klimatmålen. Däremot finns ingen tydlig plats att bokföra bio-CCS i förhållande till mål på EU-nivå, vilket diskuteras i denna rapport.

Analys av bokföring av bio-CCS inom reviderat 2030-ramverk på EU-nivå, 2 februari 2023 (pdf 415 kB)

REPower EU

Den 18 maj 2022 presenterade kommissionen meddelandet REPowerEU. Meddelandet är ett svar på Europeiska rådets önskan att så snart som möjligt fasa ut EU:s import av gas, olja och kol från Ryssland. Naturvårdsverket har i denna promemoria analyserat hur lagda förslag och bedömningar av dess effekt på energianvändning kopplar till förslagen som lagts och förhandlas inom Fit for 55.

REPowerEU – kopplingar till pågående förhandlingar om Fit for 55, 10 juni 2022 (pdf 294 kB)

EU ETS – Utsläppshandel
EU ETS för vägtransporter och byggnader
LULUCF – upptag och utsläpp från skog och mark

Klimatmålet för 2030 kommer vara ett så kallat netto-mål vilket innebär att utsläpp och upptag från skog och mark tydligare är del av klimatmålet. Kommissionen har därför föreslagit betydande förändringar av förordningen som reglerar utsläpp och upptag från skog och mark (LULUCF).

Snabbanalys av förslag till förändring av LULUCF-förordning, 16 juli 2021 (pdf 427 kB)

Analys om möjliga EU-regler för certifiering av upptag och infångning av koldioxid, 8 april 2022 (pdf 396 kB)

Fördjupad analys av delar av förslag på ny LULUCF-förordning, 11 februari 2022 (pdf 1 MB)

LULUCF och AFOLU i ett ambitiöst nettomålssystem, 22 mars 2021 (pdf 663 kB)

Ansvarsfördelningsförordningen ESR
Analyser kopplade till gränsjusteringsmekanism för klimat, CBAM

Kommissionen har föreslagit att EU ska införa en gränsjusteringsmekanism för klimat, vilket innebär att vissa varor (järn- och stål, cement, konstgödsel, aluminium och el) som importeras till EU ska beläggas med en avgift baserat på produktens koldioxidinnehåll. Syftet är att begränsa risken för att EU:s klimatkrav leder till att produktion flyttar utanför EU.

Snabbanalys av förslag till direktiv för gränsjusteringsmekanism CBAM, 16 juli 2021 (pdf 646 kB)

Analys av flera aspekter rörande en eventuell europeisk gränsjusteringsmekanism för klimat, 30 november 2021 (pdf 650 kB)

Bakgrund

Europeiska rådet beslöt i december 2019 att EU skulle bli klimatneutralt senast 2050 och att skärpa sitt utsläppsmål för 2030. Ungefär samtidigt presenterade EU-kommissionen den så kallade Gröna given, ett program för hur EU:s lagstiftning ska anpassas för att kunna ställa om ekonomin och samhället på ett hållbart.

Kommissionens meddelande om Gröna given berörde flera miljöområden. Inom klimat meddelade kommissionen bland annat att de avsåg lägga fram en så kallad gränsjusteringsmekanism för klimat, öka användningen av koldioxidprissättning i EU exempelvis genom att låta fler sektorer omfattas av utsläppshandel, samt lägga fram förslag för hur EU ska öka sin klimatambition till 2030. Kommissionen meddelade också att de senast sommaren 2021 avsåg lägga fram förslag på revideringar inom de rättsakter som krävs för att nå de skärpta klimatmålen.

Den europeiska gröna given (pdf, europa.eu)

Naturvårdsverket gjorde under perioden mars 2020 till september 2021 flera analyser kopplat till EU:s ökade klimatambition och förberedelser inför kommissionens lagstiftningspaket, bland annat inför det förväntade förslaget om en gränsjusteringsmekanism.

Förutsättningar för en höjning av EU:s klimatambition till 2030 (pdf 877 kB)

Förutsättningar för att motverka koldioxidläckage genom en gränsjusteringsmekanism (pdf 892 kB)

Konsekvenser av en utvidgad utsläppshandel och förutsättningar för grön återhämtning efter Coronakrisen (pdf 901 kB)

Remissvar

Naturvårdsverket har kopplat till EU:s ökade klimatambition lämnat ett antal remissvar under hösten 2021. Remissvaren kan läsas här:

Yttranden

Kontakt