Skog och klövvilt

Naturvårdsverket ska tillsammans med Skogsstyrelsen och i nära dialog med länsstyrelserna utreda möjliga åtgärder för att åstadkomma eftersträvad balans mellan klövviltstammar och fodertillgång och därmed minska skadenivåerna på skog. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2023.

I enlighet med propositionen om stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund (prop. 2021/22:58), ska Naturvårdsverket tillsammans med Skogsstyrelsen och i nära dialog med länsstyrelserna, och efter inhämtande av synpunkter från relevanta organisationer, utreda möjliga åtgärder och vid behov föreslå regelförändringar för att åstadkomma eftersträvad balans mellan klövviltstammar och fodertillgång och därmed minska skadenivåerna på skog.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 september 2023.

Kontakt

Många regeringsuppdrag om skog

Naturvårdsverket fick under 2022 ett stort antal uppdrag från regeringen som handlar om skog. Regeringsuppdragen är utfallet av den skogsutredning som genomfördes 2019 och som sedan resulterade i en skogsproposition. Flera av uppdragen genomför Naturvårdsverket i samverkan med Skogsstyrelsen.

Hitta vidare