Ökad återvinning och återanvändning av elutrustning

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att se över statistikförsörjning, rapporteringskrav och målsättningar för hantering av elutrustning i syfte att öka insamling, återanvändning och återvinning.

Naturvårdsverket ska undersöka hur de befintliga återvinningsmålen för elutrustning skulle kunna kompletteras med andra mål som ger ytterligare incitament för att öka återanvändning, förberedelse för återanvändning samt en ökad kvalitet i materialåtervinningen. Naturvårdsverket ska också utreda om de uppgifter som producenterna och insamlingssystemen i dag rapporterar behöver förändras eller kompletteras. Naturvårdsverket ska när uppdraget utförs inhämta synpunkter från Statistiska centralbyrån avseende statistikförsörjning.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas senast 1 oktober 2023. 

Kontakt

Anders Hallberg, projektledare

anders.hallberg@naturvardsverket.se