Öka möjligheterna till hållbar utvinning och återvinning av mineral och metall från sekundära resurser

Naturvårdsverket har tillsammans med Sveriges geologiska undersökning (SGU) fått i uppdrag att arbeta för att öka möjligheterna till hållbar utvinning av mineral och metaller från sekundära resurser.

Arbetet ska bidra till omställningen till en mer cirkulär och resurseffektiv ekonomi. Fokus ligger på kritiska mineraler och metaller, men arbetet kan även omfatta andra mineraler och metaller. Inom uppdraget ska följande genomföras:

  • undersöka, provta och karakterisera befintliga gruvavfall som med utgångspunkt i redan känd information bedöms ha potential att kunna nyttjas som sekundära resurser för mineral och metaller.
  • ta fram ett förslag till klassificeringsmetod för sekundära resurser i enighet med den av FN accepterade: system för resursklassificering av råvaror (United Nations Framework Classification for Resources, UNFC) och upprätta en databas i enlighet med denna.
  • analysera såväl kvarstående praktiska hinder som hinder i lagstiftningen mot att utnyttja gruvavfall eller andra mineral och metallförande avfall som resurs. Myndigheterna ska föreslå kostnadseffektiva styrmedel, samt lämna författningsförslag där det bedöms lämpligt, som syftar till att öka möjligheterna att använda gruvavfall och andra mineral- och metallförande avfall som resurs för mineral och metaller.
  • ta fram överblick över flöden av kritiska mineral och metaller samt föreslå hur system för livscykelanalys och spårbarhet kan utformas för att bidra till en cirkulär ekonomi.
  • föreslå fortsatta insatser för att öka kunskapsbasen om sekundär resurspotential och bidra till cirkulär ekonomi samt att nå miljö- och klimatmålen.

Vid genomförande av uppdraget ska myndigheterna tillvarata relevant kunskap och erfarenhet inom området som finns hos länsstyrelserna och andra berörda myndigheter och aktörer. Vidare ska myndigheterna inhämta underlag och såväl aktuell forskning som befintlig kunskap från exempelvis gruv- och återvinningsbranscherna.

Redovisning

En sammanställning av de genomförda insatserna ska delredovisas senast den 1 december 2021 och slutredovisas senast den 15 februari 2023 till regeringen. Uppdraget ska samordnas av SGU.

Delredovisning av uppdraget 1 dec 2021 (pdf 2,28 MB)

Kontakt