Nationellt ersättningssystem till vissa ängs- och betesmarker

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att inrätta ett samlat nationellt program för ersättning till vissa åtgärder i odlingslandskapet, som från och med 2023 inte längre föreslås ingå i den gemensamma jordbrukspolitiken. De åtgärder som programmet avser är restaurering av ängs- och betesmarker, naturvårdsbränning i vissa ängs- och betesmarker, lövtäkt i ängs- och betesmarker samt slåtter av vissa hävdberoende myrmarker.

I uppdraget ingår att ta fram ett förslag på en stödförordning för åtgärderna och att utveckla ett funktionellt administrativt system för programmet. Systemet ska vara användarvänligt, kostnadseffektivt, rättssäkert och möjliggöra uppföljning och kontroll. Förslag ska även lämnas på hur uppföljningen och kontrollen bör utföras. Ersättningarna ska komma lantbrukare och andra markförvaltare till del genom ett ansökningsförfarande.

I uppdraget ingår också att ta fram kriterier och prioriteringar för de olika ersättningsformerna, liksom att föreslå nivån på de olika ersättningsbeloppen. Kriterier för att bedöma vilka marker som bör prioriteras för restaurering av ängs- och betesmarker bör utgå från dels de potentiella hävdgynnade natur- och kulturvärden som bedöms kunna återställas, dels förutsättningarna för en fortsatt hävd av marken efter genomförd restaurering. Kriterier för att bevilja ersättning för slåtter av myrmarker ska utgå från vikten av att marken hävdas för att naturvärden ska bevaras och utvecklas.

Ett funktionellt, kostnadseffektivt och användarvänligt administrativt system för handläggning av ansökningar och bidragsbeslut ska i sin helhet vara på plats till 2024. Programmet ska utformas så att ersättning för åtgärder som uppfyller stödförordningens kriterier  ska kunna betalas från och med 2023.

Redovisning

Naturvårdsverket ska redovisa förslag till stödförordning och bedömning av behov att anmäla statsstöd till EU-kommissionen senast den 15 september. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (miljödepartementet) senast den 30 juni 2023.

Delredovisningar

Delredovisning den 15 september 2022

Naturvårdsverket har delredovisat uppdraget och föreslår att ersättningssystemet ska omfatta åtgärderna hamling, restaureringshamling, naturvårdsbränning av ljung och gräsmark, myrslåtter och restaurering av slåtterängar och betesmarker. Ersättningsbeloppen föreslås utgöras av schabloner och bygger på uppdaterade kalkyler över kostnaderna för olika åtgärder. Ersättningarna ska kunna betalas ut från och med 2023.

Programmets huvudsakliga målgrupper är lantbrukare och andra markförvaltare, exempelvis stiftelser, föreningar och kommuner. 

Förslaget innebär att länsstyrelsen i respektive län handlägger ansökningar och beslutar om vilka ansökningar som ska beviljas ersättning, med de villkor som behövs för att uppfylla syftet. 

Arbetet med att inrätta programmet fortsätter under hösten 2022.

Delredovisning den 15 september 2022 (pdf 900 KB)

Kontakt