Nationell vägledning om hållbar dagvattenhantering

Regeringen har 28 januari 2021 beslutat om två etappmål för dagvatten. I samband med detta har Naturvårdsverket givits i uppdrag att, i samverkan med ett antal myndigheter samt i dialog med kommunsektorn, ta fram en nationell vägledning om hållbar dagvattenhantering.

Naturvårdsverket har i ett tidigare regeringsuppdrag som redovisades i april 2019 föreslagit två etappmål för dagvatten med tillhörande styrmedel och åtgärder för att minska den negativa påverkan på vattenkvaliteten. I uppdraget ingick att ta hänsyn till effekterna av ett förändrat klimat samt göra samhällsekonomiska konsekvensanalyser som grund för förslagen.

I det uppdraget angav Naturvårdsverket även att det utifrån dagens regelverk finns en stor vinning med att gemensamt mellan berörda myndigheter arbeta fram nationell vägledning.

Beskrivning av processen (pdf 219 kb)

Följande två etappmål har regeringen beslutat om i januari 2021

Etappmål om dagvattenhantering i ny eller ändrad bebyggelse

Alla kommuner har senast 2023 integrerat en hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny bebyggelse eller vid påtagliga ändringar av befintlig bebyggelse.

Etappmål om dagvattenhantering i befintlig bebyggelse

De kommuner där det finns risk för betydande påverkan av dagvatten på mark, vatten och den fysiska miljön i befintlig bebyggele, har senast 2025 genomfört en kartläggning och tagit fram handlingsplaner för en hållbar dagvattenhantering samt påbörjat genomförandet av planerna.

Vägledningen

Vägledningen ska utformas som ett stöd för kommunernas och andra aktörers arbete med att integrera en hållbar dagvattenhantering i planläggning av ny bebyggelse, eller vid påtagliga ändringar av befintlig bebyggelse. Vägledningen ska även utgöra ett stöd för att integrera en hållbar dagvattenhantering där det finns risk för betydande påverkan av dagvatten på mark, vatten och den fysiska miljön i befintlig bebyggelse.

Vägledning ska tas fram i samverkan med framförallt Boverket, men även i samverkan med Havs- och vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Statens jordbruksverk, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges geologiska undersökning och Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut samt i dialog med kommunsektorn.

Vägledning: Hållbar dagvattenhantering

Redovisning

Beslutade etappmål ska vara klara 2023 respektive 2025. Återrapporteringen sker årligen inom ramen för miljömålsuppföljning och Naturvårdsverkets årsredovisning, fram till 2024. 

Kontakt

Nina Lans, handläggare, nina.lans@Naturvardsverket.se