Förvaltningen av varg

Naturvårdsverket har fått ett nytt uppdrag av regeringen om förvaltningen av varg. Uppdraget består av tre delar.

Uppdrag om skyddsjakt på varg

Naturvårdsverket ska utreda hur skyddsjakt på varg kan utvecklas för att bättre bidra till rovdjurspolitikens övergripande och långsiktiga mål.

Denna del av uppdraget ska redovisas den 31 mars 2023.

Uppdrag om riktlinjer för flytt av varg

Naturvårdsverket, Statens jordbruksverk och Statens veterinärmedicinska anstalt får även i uppdrag att ta fram riktlinjer för vilka åtgärder som behövs om varg med finskt/ryskt ursprung ska kunna flyttas inom Sverige med hänsyn till bland annat smittskyddet.

Denna del av uppdraget ska redovisas senast den 12 april 2024.

Uppdrag om analys av referensvärde

Naturvårdsverket ska analysera om, och i så fall under vilka förutsättningar, vargens referensvärde i fråga om populationsstorlek för gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet skulle kunna vara inom det intervall på 170–270 som angavs i proposition En hållbar rovdjursförvaltning som riksdagen beslutade om 2013.

Denna del av uppdraget ska redovisas 11 oktober 2024.

Dokument

Kontakt

Robert Ekblom, handläggare Viltanalysenheten, 010-698 14 83, robert.ekblom@naturvardsverket.se

Carl-Johan Lindström, enhetschef Viltförvaltningsenheten, 010-698 15 75,
carl-johan.lindstrom@naturvardsverket.se