Föreslå författningsändringar för att införa ett utsläppshandelssystem för utsläpp från vägtransporter och byggnader

Granskad: ‎den ‎24‎ ‎april‎ ‎2023

Naturvårdsverket fick den 23 mars 2023 i uppdrag av regeringen att föreslå och analysera nödvändiga författningsändringar för att genomföra ett utsläppshandelssystem för utsläpp från vägtransporter och byggnader samt vissa andra utsläpp (”ETS2”).

Naturvårdsverkets förslag och analyser ska göras i enlighet med de ändringar som har gjorts i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (utsläppshandelsdirektivet). Ändringarna av utsläppshandelsdirektivet förväntas antas i april 2023.

Naturvårdsverket ska i uppdraget:

  • Föreslå de författningsändringar som behöver träda i kraft den 30 juni 2024 för att uppfylla det reviderade utsläpphandelsdirektivets krav. Förslag på skatteområdet ska inte lämnas.
  • Genomföra en konsekvensanalys av de föreslagna författningsändringarna. Analysen ska inkludera samhällsekonomiska och budgetära konsekvenser av de föreslagna ändringarna.
  • Vid behov inhämta underlag från Statens energimyndighet, Skatteverket, Konjunkturinstitutet och Transportstyrelsen.

Uppdrag att föreslå författningsändringar för att införa ett utsläppshandelssystem” (pdf 968 kB)

Redovisning

Uppdraget ska redovisas senast den 18 december 2023. En delredovisning med de lagändringar som behöver träda i kraft den 30 juni 2024 ska lämnas senast den 17 november 2023.

Flera pågående uppdrag som berör EU ETS

Uppdraget sker delvis parallellt med uppdraget att "Föreslå författningsändringar för att genomföra ändringar i EU ETS 1" och uppdraget "Underlag för ökad klimatambition på EU-nivå" som består i att löpande analysera klimatförslag.

Föreslå författningsändringar för att genomföra ändringar i EU ETS 1

Underlag för ökad klimatambition på EU-nivå

Kontakt