Föreslå författningsändringar för att genomföra ändringar i EU ETS 1

Granskad: ‎den ‎1‎ ‎juni‎ ‎2023

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att föreslå nödvändiga författningsändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS.

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera och föreslå nödvändiga författningsändringar för att genomföra de ändringar av direktiv (2003/87/EG) om ett system för handel med utsläppsrätter. Naturvårdsverket ska: 

  • Föreslå de författningsändringar som behöver träda i kraft den 1 januari 2024 för att uppfylla det reviderade direktivets krav.
  • Genomföra en konsekvensanalys av de föreslagna författningsändringarna.

Uppdraget avser endast de delar som rör det nuvarande EU ETS (anläggningar och flyg) inklusive dess utvidgning med sjöfart. Naturvårdsverket har ett separat motsvarande uppdrag avseende de delar i direktivet som rör det nya utsläppshandelssystemet för byggnader, transporter och viss industri (EU ETS 2). 

Naturvårdsverket ska inhämta synpunkter från Statens energimyndighet och Transportstyrelsen och vid behov även inhämta underlag från dessa myndigheter.

Uppdraget ska redovisas senast den 27 juni 2023 och kommer redovisas i två delar, en första del med förslag på lagändringar och en andra del som rör förslag på förordningsändringar. 

Flera pågående uppdrag som berör EU ETS

Uppdraget sker delvis parallellt med uppdraget att "Föreslå författningsändringar för att införa ett utsläppshandelssystem för utsläpp från vägtransporter och byggnader" och uppdraget "Underlag för ökad klimatambition på EU-nivå" som består i att löpande analysera klimatförslag.

Föreslå författningsändringar för att införa ett utsläppshandelssystem för utsläpp från vägtransporter och byggnader

Underlag för ökad klimatambition på EU-nivå

Delredovisning 1 – förslag på lagändringar

I denna skrivelse ger Naturvårdsverket förslag på ändringar i lagen (2020:1173) om vissa utsläpp av växthusgaser. Förslaget remitterades av Klimat- och näringslivsdepartementet den 5 april 2023. 

Förslag på lagändringar för att genomföra ändringar i utsläppshandelssystemet EU ETS (pdf 2,5 MB)

Remiss på regeringens hemsida

Kontakt