Bättre kunskap om förorenade sediment

Naturvårdsverket har tillsammans med flera andra myndigheter fått i uppdrag av regeringen att förbättra kunskapen om förorenade sediment i sjöar och kustområden.

Naturvårdsverket har tillsammans med Sveriges geologiska undersökning, Sveriges geotekniska institut, Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna fått i uppdrag att förbättra kunskapen om förorenade sediment i sjöar, vattendrag och kustområden.

Sediment är en viktig del i det akvatiska ekosystemet eftersom de utgör habitat för bottenlevande växter och djur. Föroreningar som ansamlats i sediment är ett hot mot vattenmiljön och de organismer som lever där och kan även sprida sig vidare i näringskedjan till fiskätande djur och människor. 

Inom regeringsuppdraget ska myndigheterna:

  • sammanställa befintliga data avseende förorenade sediment samt sammanställa och utvärdera erfarenheter från tidigare efterbehandlingsprojekt både i Sverige och utomlands
  • kartlägga utbredningen av förorenade sedimentområden för en nationell överblick
  • utveckla en nationell prioriteringsmetodik för sedimentområden som ska undersökas och genomföra kompletterande undersökningar
  • utveckla vägledningar för inventering och bedömning av hälso- och miljörisker vid förorenade sedimentområden till exempel för vilka bedömningsgrunder, riktvärden och metoder som bör användas
  • skapa en nationell kunskapsplattform och möjliggöra för expertstöd för förorenade sediment för att säkerställa erfarenhetsåterföring
  • genomföra pilotprojekt där olika metoder testas och utvärderas för att kunna ta fram situationsanpassade metoder för förorenade sediment.

Uppdraget i fulltext från Regeringen (pdf 1 MB)

Redovisning

Uppdraget ska redovisa senast den 5 januari 2023.

Kontakt