Artskydd i skogen

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska tillsammans ta fram förebyggande strategier och arbetssätt, riktlinjer och vägledningar för artskydd i skogen. Regeringsuppdraget ska redovisas senast den 30 september 2023.

Strategierna och arbetssätten ska underlätta för skogsbruket att planera och ta hänsyn på ett sätt som förebygger att förbuden i artskyddslagstiftningen blir aktuella.

I uppdraget ingår även att:

 • revidera och besluta om myndigheternas gemensamma riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden i skogen
 • klargöra vem som har ansvar för kunskapsinhämtning i ärenden
 • fortsätta utveckla befintliga vägledningar om lämplig hänsyn till fridlysta arter och deras livsmiljöer vid skogsbruksåtgärder.

Uppdrag att ta fram förebyggande strategier och arbetssätt, riktlinjer och vägledningar för artskydd i skogen (pdf 2 MB)

Samverkan under genomförande

Myndigheterna ska föra dialog med länsstyrelser, andra relevanta myndigheter samt med representanter för skogsägare, skogsnäring, miljöorganisationer och andra berörda när uppdraget genomförs.

Arbetet med att ta fram förebyggande strategier och arbetssätt håller en hög nivå av dialog med dessa aktörer. Under 2022 har uppdraget genomfört sju konsultationer och en omfattande workshop med aktörer från över 30 olika bolag och organisationer. 

Andra delar i uppdraget genomförs med lägre nivå av dialog men fortfarande med hög nivå av samverkan. Till exempel tar uppdraget in och bearbetar aktörernas synpunkter på förslagen till utveckling av vägledningar och riktlinjer. För detta arbete har uppdraget etablerat en referensgrupp    med över 20 personer som representerar drygt 15 olika bolag och organisationer. 

 • Världsnaturfonden WWF​
 • Birdlife​ Sverige
 • Naturskyddsföreningen​
 • Sveriges Entomologiska Förening​
 • Svenska Botaniska Föreningen
 • Skogsindustrierna
 • Stora Enso Skog
 • SCA​ Skog
 • LRF Skogsägarna 
 • Norra Skog 
 • Södra
 • Sveaskog
 • Skogsentreprenörerna 
 • SLU​ Artdatabanken
 • Länsstyrelsen i Västra Götalands län​
 • Länsstyrelsen i Jämtlands län

Kontakt

Helene Lindahl, projektledare Naturvårdsverket

helene.lindahl@naturvardsverket.se

Tove Thomasson, projektledare Skogsstyrelsen

tove.thomasson@skogsstyrelsen.se 

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 30 september 2023.

Status

 • 30 september 2023 – slutredovisning
 • 22 augusti 2023 – referensgruppsmöte
 • 20 april referensgruppsmöte
 • 21 mars – hearing om riktlinjer för handläggning av artskyddsärenden
 • 15 mars – uppföljande workshop om förebyggande åtgärder
 • 31 januari – referensgruppsmöte
 • 20 januari 2023 – hearing om vägledningarna
 • december 2022 – workshop om förebyggande åtgärder
 • november 2022 – konsultationsmöte 
 • november 2022 – referensgruppsmöte 

Många regeringsuppdrag om skog

Naturvårdsverket fick under 2022 ett stort antal uppdrag från regeringen som handlar om skog. Regeringsuppdragen är utfallet av den skogsutredning som genomfördes 2019 och som sedan resulterade i en skogsproposition. Flera av uppdragen genomför Naturvårdsverket i samverkan med Skogsstyrelsen.

Relaterade sidor