Ansvar för kommunalt avfall

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera om ansvaret för kommunalt avfall bör förändras avseende vissa enskilda avfallsströmmar.

Vid det svenska genomförandet av kraven i avfallsdirektivet infördes en definition av uttrycket kommunalt avfall i miljöbalken 15 kap. 3 §. När begreppet kommunalt avfall då ersatte begreppet hushållsavfall i miljöbalken föreslog regeringen att även paragrafen som reglerar kommunernas ansvar för avfallshantering skulle ändras på så sätt att det nya uttrycket användes (15 kap. 20 §). Ändringarna i miljöbalken trädde i kraft den 1 augusti 2020. Uttrycket används även för måluppföljning och rapportering.

Begreppet hushållsavfall, som tidigare styrde kommunernas ansvar, var otydligt och föremål för flera tvister mellan kommuner och verksamhetsutövare. Införandet av uttrycket kommunalt avfall har gjort ansvaret tydligare men innebär också att tidigare rättspraxis inte längre är relevant.

Svenskt Näringsliv har hemställt att regeringen omgående klargör att avsikten inte är att utöka det kommunala avfallsmonopolet och att regeringen snarast möjligt ska återställa reglerna så att det kommunala ansvaret begränsas till det rättsläge som förelåg den 1 augusti 2020, dvs. att kommunernas ansvar begränsas till hushållsavfall och därmed jämförligt avfall (M2021/00686). 

Avfall Sverige har svarat på Svenskt Näringslivs skrivelse med en egen skrivelse med en hemställan om att regeringen agerar angående behovet av att tydliggöra ansvarsavgränsningen avseende kommunalt avfall (M2021/00728). Avfall Sverige har utvecklat detta i en kompletterande skrivelse (M2021/00950).

Naturvårdsverket kommenterar frågan i sin redovisning av Uppdrag att föreslå genomförande av artikel 22 om bioavfall i avfallsdirektivet i den svenska lagstiftningen (M2021/01629). Naturvårdsverket anför att det är svårt att överblicka hur den nya definitionen av kommunalt avfall och den förändrade ansvarsfördelningen som gäller från och med 1 augusti 2020 kommer att påverka hanteringen av bioavfallet från dagligvaruhandeln, storköken och restaurangerna.

Regeringen bedömer att det utifrån detta bör analyseras om det finns anledning att ändra det kommunala ansvaret för vissa enskilda avfallsströmmar av det kommunala avfallet.

Verket ska i arbetet beakta de skrivelser som inkommit till regeringen i frågan från Svenskt Näringsliv och Avfall Sverige. I uppdraget ingår inte att föreslå förändringar för det kommunala avfall som idag ingår i ett författningsreglerat producentansvar.

Om Naturvårdsverket i sin analys och utifrån de konsekvenser som följer av olika lösningar, bedömer att det finns skäl att förändra ansvaret för vissa enskilda avfallsströmmar av det kommunala avfallet, så ska nödvändiga författningsförslag lämnas. Naturvårdsverket ska i arbetet beakta skyldigheterna att rapportera uppgifter till EU.

Naturvårdsverket ska göra en analys av konsekvenserna av förslaget i enlighet med 6–8 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Naturvårdsverket ska samråda med Sveriges Kommuner och Regioner, Avfall Sverige, Svenskt Näringsliv och andra berörda aktörer.

Redovisning

Naturvårdsverket ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 1 september 2022.

Kontakt

Johanna Enberg, projektledare
Johanna.Enberg@naturvardsverket.se