Ändringar av biotopskyddsområden

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska tillsammans utreda och lämna förslag på ändringar av den formella skyddsformen biotopskyddsområden. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni 2023.

I enlighet med propositionen om stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund (prop. 2021/22:58), ska Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen tillsammans utreda och lämna förslag på ändringar av den formella skyddsformen biotopskyddsområden.

Syftet är att göra den mer flexibel, ändamålsenlig och attraktiv. Bland annat om det ska vara möjligt att erbjuda markägare tidsbegränsade biotopskyddsområden som ett alternativ till ordinarie biotopskydd eller andra skyddsformer.

I uppdraget ingår även att, i enlighet med propositionen om tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog (prop. 2021/22:207), utreda mer flexibla skydds- och ersättningsformer särskilt anpassade för det fjällnära området som kan vara attraktiva för markägare. Till exempel större biotopskyddsområden eller avtal för anpassat brukande.

Redovisning

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 15 juni 2023.

Kontakt

Många regeringsuppdrag om skog

Naturvårdsverket fick under 2022 ett stort antal uppdrag från regeringen som handlar om skog. Regeringsuppdragen är utfallet av den skogsutredning som genomfördes 2019 och som sedan resulterade i en skogsproposition. Flera av uppdragen genomför Naturvårdsverket i samverkan med Skogsstyrelsen.