Publikation

Miljöbedömningar

En utvärdering av ändringar i miljöbalken
Träd på en kulle i vintertid, Skogskyrkogården.

Om publikationen

Den här rapporten är en utvärdering av de lagändringar som infördes i kap. 6 miljöbalken (SFS 1998:808) den 1 januari 2018. Rapporten utgör underlag till Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget Miljöbedömningar i miljöbalken.

Utvärderingen har fokus på specifika miljöbedömningar och då särskilt liten miljökonsekvensbeskrivning. Dessa miljöbedömningar rör verksamhetsutövares ansökningar för verksamheter och åtgärder. Även Trafikverkets arbete med specifika miljöbedömningar berörs i utvärderingen.

Strategiska miljöbedömningar, som rör kommuners arbete med planer och program, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behandlas. Utvärderingen svarar på frågor om länsstyrelsens och andra centrala aktörers erfaren-heter av lagändringarna.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-7002-1
Utgiven
‎7‎/‎15‎/‎2021
Sidor
81