Publikation

Utarmning och restaurering av landekosystem

Om publikationen

Utarmningen av landekosystem är ett utbrett och accelererande fenomen som hotar både naturen och människors hälsa globalt. För att skydda biologisk mångfald, ekosystemstjänster och säkra mänskligt välmående krävs därför starka och omedelbara insatser för att stoppa fortsatt utarmning och dess negativa effekter.

Denna rapport innehåller en svensk översättning av de viktigaste slutsatserna från IPBES globala rapport The Assessment Report on Land Degradation and Restoration. Slutsatserna illustreras med svenska exempel som visar hur förändrad och mer intensiv användning av mark – och vatten har accelererat utarmning av svenska landekosystem, men också hur restaureringsinsatser och hållbara bruksmetoder kan vända den negativa trenden och återställa utarmade områden.

Förhoppningsvis kan rapporten fungera som stöd för svenska myndigheter och organisationer som arbetar för att förhindra utarmning och återställa utarmade ekosystem.

Om IPBES

IPBES är den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, med syfte att sammanfatta det globala kunskapsläget vad gäller biologisk mångfald och ekosystemstjänster samt att stärka.

ISBN
978-91-620-6948-3
Utgiven
‎2‎/‎16‎/‎2021
Sidor
111
Författare
Torbjörn Ebenhard (huvudförfattare)
Omslag publikation