Publikation

Fördjupad analys av den svenska klimatomställningen 2020

Vindkraftverk

Om publikationen

Den här rapporten innehåller fördjupade analyser av trender i den svenska klimatomställningen och ger en övergripande bild av hur Sverige ligger till i förhållande till de svenska klimatmålen. Här redovisas utvecklingen från 1990 till 2019 för territoriella utsläpp av växthusgaser och nettoupptag av växthusgaser och klimatpåverkan till följd av svensk konsumtion. Utöver analyser av utsläppsstatistik och trender innehåller årets rapport en fokusdel med analyser om hur integrerade luft och klimatåtgärder kan samverka för att uppnå synergieffekter och samhällsvinster.

Naturvårdsverket har, på eget initiativ, tagit fram denna rapport för att följa upp utvecklingen mot de svenska klimatmålen och klimataspekter av Generationsmålet. Statistiken som publiceras i rapporten ligger till grund för uppföljningen av de nationella klimatmålen i klimatredovisningen som bilaga till budgetpropositionen, uppföljning av Sveriges miljömål samt internationell rapportering till EU och FN.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6945-2
Utgiven
‎12‎/‎14‎/‎2020
Sidor
167
Omslag till 978-91-620-6945-2