Publikation

Förbättrad styrning av plastförpackningar från verksamheter

Plastdunkar.

Om publikationen

Växthusgasutsläppen från avfallsförbränning i el- och fjärrvärmesektorn kommer främst från fossil plast och står för över hälften av sektorns växthusgasutsläpp. Om Sverige ska nå det långsiktiga klimatmålet, inga nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045, behöver förbränningen av fossil plast minska genom exempelvis ökad återanvändning och materialåtervinning.

Naturvårdsverket har gett Anthesis Enveco AB och IVL Svenska Miljöinstitutet i uppdrag att kartlägga orsakerna till att plastförpackningar från verksamheter till stor del går direkt till förbränning och ge förslag på styrning för ökad återanvändning samt ökad utsortering, insamling och materialåtervinning av plastförpackningar från verksamheter.

Fem förslag på styrning presenteras (1) tydligare information om producentansvar för verksamheters plastförpackningar, (2) ökat incitament för verksamheter för registrering av förpackningsproducenter, (3) införa och stödja frivilliga pant/retursystem för återanvändning av plastförpackningar, (4) ändring i producentansvar för verksamhetsavfall samt (5) nationellt avfallsmål för plastförpackningar.

Beställ publikation

ISBN
978-91-620-6999-5
Utgiven
‎6‎/‎10‎/‎2021
Sidor
90
Författare
Maria Hammar, m.fl.