Publikation

Riskbedöma och åtgärda PFAS‐föroreningar

Skumsläckning av bilbrand.

Om publikationen

Naturvårdsverket har i samarbete med Statens geotekniska institut (SGI) tagit fram en gemensam vägledning om hur högfluorerade ämnen (per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS) kan riskbedömas och åtgärdas på förorenade områden.

PFAS har uppmärksammats stort de senaste åren, då dessa föreningar bland annat har påträffats i dricksvatten på flera platser i Sverige, både i allmänna vattentäkter och i enskilda brunnar. Många PFAS är toxiska, hälso- och miljöfarliga, och flera av dem bioackumuleras. PFAS förekommer inte naturligt, utan är syntetiskt framställda av människan. PFAS har speciella fysikaliska och kemiska egenskaper som gör dem mycket funktionella i vissa kommersiella och industriella sammanhang.

Målgruppen för denna vägledning är i första hand tillsynsmyndigheter som bedriver tillsyn av områden förorenade med PFAS.

Syftet med vägledningen är att öka tillsynsmyndigheternas kunskap om risker, källor och egenskaper hos PFAS, samt metoder för att åtgärda PFAS-förorenade områden. Naturvårdsverkets och SGI:s förhoppning är att vägledningen ska ge tillsynsmyndigheterna bättre förutsättningar att bedriva en effektiv och enhetlig tillsyn av områden som förorenats av PFAS.

ISBN
978‐91‐620‐6871‐4
Utgiven
‎1‎/‎14‎/‎2019
Sidor
46
Omslag publikation.